Now showing items 21-40 of 54

  • Hvordan ivaretas hensynet til barn og unge i planlegging etter plan- og bygningsloven (2008)? 

   Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2018:19, Research report, 2018-12)
   Rapporten belyser hvordan hensynet til barn og unge ivaretas i planlegging etter plan- og bygningsloven (2008), basert på empiriske studier av kommuner og fylkesmannsembeter.
  • Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:26, Report, 2012)
   Kommunene får større ansvar for velferdsstatens tjenester. I sin styring av kommunene benytter staten blant annet juridiske og pedagogiske virkemidler. Rapporten presenterer observasjoner av hvordan kommunale aktører ...
  • Hvordan sikre stabile partnerskapsmodeller for sosial infrastruktur i nye utbyggingsområder? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Habberstad, Mette Øinæs (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   De siste årene har det vokst frem nye offentlig-private partnerskap rundt nabolagshus i nye boligprosjekter, hvor private utbyggingsaktører spiller en stor rolle. Slike nabolagshus representerer sosial infrastruktur som ...
  • The impact of network management and complexity on multi-level coordination 

   Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (Public Administration;93(2), Journal article; Peer reviewed, 2014-12-10)
   In order to meet the challenges of an increasingly fragmented public sector and severe wicked problems, network structures have become an important part of contemporary public administration. Thus, managing networks is a ...
  • Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (Journal article, 2016)
   This article is an empirical analysis of Norway’s implementation of the EU Water Framework Directive. Aiming at achieving good environmental status in all of Europe’s waters by 2015, the Directive is seen as a case of ...
  • Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the gap between water management networks and elected councils? 

   Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (Journal of Environmental Policy & Planning;, Journal article; Peer reviewed, 2016-02-25)
   To handle the challenge of complex cross-sector and multilevel coordination in the implementation of the European Union Water Framework Directive, Norway has established multilevel governance networks. Observers have pointed ...
  • Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2016:6, Report, 2016)
   KS har bedt By- og regionforskningsinstituttet drøfte og vurderte ulike sider ved hvordan større regioner kan virke inn på den regionale samfunnsutviklerrollen. Rapporten bygger på relevante, foreliggende studier og egne ...
  • Integrative climate leadership in multi-level policy packages for urban mobility - A study of governance systems in two Nordic urban regions 

   Tønnesen, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Hansen, Karsten Bruun; Valencia, Sandra C. (Transport Policy;Volume 128, November 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper involves a comparative study of policymaking related to urban transport in the Gothenburg and Oslo regions. It sets out to show how strong climate leadership relates to the integration of policy measures and ...
  • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

   Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2019:14, Research report, 2019-08)
   Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...
  • Interkommunalt plansamarbeid i Lofoten 

   Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-notat;2023:102, Working paper, 2023-06)
  • Kulturmiljø som innsatsfaktor i lokal og regional utvikling. En modell for bevaring og utvikling 

   Tvedt, Geir; Holm, Arne; Hanssen, Gro Sandkjær; Martinsen, Hege Kristin (NIBR-rapport;2024:2, Report, 2024-02)
   Rapporten presenterer en studie av helhetlig og sektorovergripende utviklingsarbeid som favner bevaringsmål på kulturmiljøfeltet, så vel som lokale og regionale mål knyttet til arbeid, næring, miljø, stedsutvikling, ...
  • Local leadership in climate change policies 

   Hanssen, Gro Sandkjær; SWIANIEWICZ, Paweł; Lackowska, Marta (Transylvanian Review of Administrative Sciences;Issue No. 53 E/February, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-26)
   The article studies differences in political leadership in local government in Norway and in Poland and how they might contribute to differences in local climate policy – adaptation as well as mitigation. Based on the ...
  • Lokalt e-demokrati 

   Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2006:01, Report, 2006)
   Rapporten presenterer og analyserer hvordan innbyggere med funksjonsnedsettelser bruker IKT, og kommunenes hjemmesider spesielt, til lokalpolitisk deltakelse og engasjement. Spørsmålene didskuteres med utgangspunkt i både ...
  • Lokalt e-demokrati for alle 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Marte Winsvold (NIBR-notat 2006:110, Notat, 2006)
   Last ned gratis Formålet er å inspirere til tenkning og diskusjon rundt temaet elektronisk deltakelse for innbyggere med funksjonsnedsettelser. Heftet presenterer hvordan disse bruker IKT, og kommunenes hjemmesider spesielt, ...
  • Medvirkning i byplanlegging i Norge 

   Falleth, Eva Irene; Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2008:37, Report, 2008)
    Rapporten presenterer funn fra en studie som har sett på medvirkning fra lokalsamfunnet i byplanlegging. Formålet har vært å få et generelt overblikk over kontakt, samarbeid og medvirkning i reguleringsplaner, med et ...
  • Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen 

   Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte; Aars, Jacob (Report, 2013)
   Rapporten viser hvordan norske kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom valg, og hvilke erfaringer de har med ulike ordninger. Betydningen av ulike ordninger for innbyggernes deltakelse, ...
  • Multilevel networks for climate change adaptation – what works? 

   Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie (International Journal of Climate Change Strategies and Management;, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose - Two Norwegian municipal networks for climate change adaptation are compared and evaluated, to see how such networks should be initiated and implemented as a means of achieving adaptation measures within ...
  • Nettverksstyring i en velferdsstat 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2006:10, Report, 2006)
   Handlingsprogram for Oslo indre øst var et av fire norske case i det EU-finansierte PLUS-prosjektet, hvor NIBR var norsk akademisk deltaker. Denne rapporten presenterer funnene fra den ene case-studien, og knytter dem til ...
  • Nye samarbeidsmodeller i områdeutvikling: Gjennomføring av planprogram med prinsipplan for Bergeløkka i Larvik 

   Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2024:1, Report, 2024-01)
   Rapporten oppsummerer følgeforskningen av Larvik kommunes utprøving av en ny samarbeidsmodell, i utviklingen av et planprogram med prinsipplan for Bergeløkka
  • Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Marianne (NIBR-rapport;2021:17, Research report, 2021-10)
   Sammendrag: Rapporten belyser først noen sentrale strukturer og utviklingstrekk i Osloregionen de senere årene samt noen betingelser, antatte drivere og utfordringer fram mot 2030. I andre del belyses Osloregionen ...