Now showing items 41-54 of 54

  • Participation according to the law? The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning 

   Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær (European Journal of Spatial Development;No. 67, Journal article; Peer reviewed, 2018-08-15)
   Citizen participation is enshrined in the Norwegian Planning and Building Act (PBA) 1985 and accentuated by the 2008 revision of the PBA. In this article, we ask if the research on participation in municipal planning is ...
  • Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid 

   Holmen, Ann Karin T.; Hanssen, Gro Sandkjær (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Report, 2013)
   Denne rapporten er en delleveranse til KS FoU prosjektet «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap». Denne rapporten oppsummerer sentrale bidrag i litteraturen. Vi viser videre til prosjektrapporten IRIS ...
  • Planlegging for risikosamfunnet: Hvordan fungerer flomsonekart med klimapåslag som kunnskapsoversettelse? 

   Hanssen, Gro Sandkjær (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The article presents a study of how Norwegian mu nicipalities use new flood inundation maps with «climate factor» information in their local plans. Th ese maps show the area with a certain probability of flood ...
  • PLUS - participation, leadership and urban sustainability 

   Hanssen, Gro Sandkjær; janerl; Signy Irene Vabo (NIBR-notat 2004:108, Notat, 2004)
   Last ned gratis This is the report of Norwegian cae studies of the PLUS ("Participation, Leadership and Urban Sustainability") project funded by the European Commission under the 5th Frame-work Programme on Research and ...
  • Den regionale stat - enhet og mangfold 

   Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:09, Report, 2006)
   Rapporten presenterer en studie som har undersøkt konsekvensene av at statlige virksomheter har valgt ulik regional organisering og inndeling. Studien har sett på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper ...
  • Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Holm, Arne; Tvedt, Geir (Kart og Plan;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Et formål med regionreformen var at fylkeskommunene skulle få større politisk handlingsrom som samfunnsutvikler. På kulturmiljøfeltet ble det overført betydelige oppgaver i 2020 og 2021. Vi spør om dette nye handlingsrommet ...
  • Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå 

   Hofstad, Hege; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2015:17, Report, 2015)
   Når fylkeskommunen skal innta en samfunnsutviklingsrolle handler det i stor grad om å samarbeide med andre, med offentlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. I denne rapporten diskuterer vi hva som er forutsetningene ...
  • Sammen om vannet? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:22, Report, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet « Water Pollution Abatement in a system of Multi Level Governance. A Study of Norway's Implementation of EUs Water Framework Directive» (WAPABAT), som har vært ...
  • Samordnet innsats for bedre vannmiljø? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Indset, Marthe (NIBR-rapport;2021:13, Research report, 2021-07)
   Rapporten presenterer studien av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i andre planperiode 2016-2021, og er en oppfølging av studiet av den første planperioden 2009 – 2016 (NIBR 2016:22).
  • The Social Sustainable City: How to Involve Children in Designing and Planning for Urban Childhoods? 

   Hanssen, Gro Sandkjær (Urban Planning;Volume 4, Issue 1 (2019): The Transformative Power of Urban Planning through Social Innovation, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-24)
   In many countries, cities are expected to stimulate compact city development by the government, while at the same time develop healthier and more social sustainable cities. In Norway, national policy and planning regulation ...
  • Staten og bærekraftig byutvikling 

   Millstein, Marianne; Orderud, Geir Inge; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2016:10, Report, 2016)
   Målene om reduksjon i klimautslipp og om at vekst i persontransport skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, krever en bedre og mer samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rapporten ser på hvilke roller ...
  • Statlig tilsyn med kommunesektoren 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:4, Report, 2004)
   Denne sluttrapporten beskriver statlig tilsyn med kommunesektoren slik det utøves av fylkesmannsembetene, samt samordningen av tilsynsutøvelsen fylkesmannsavdelingene imellom. Virkningene av tilsynsutøvelsen i kommunene ...
  • Styring av arealutvikling på områdenivå 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2019:23, Research report, 2020-01)
   Rapporten diskuterer uformelle arealplaner, og vurdere tiltak (inkludert endring i regelverk) som gir bedre strategiske rammer for styring av arealutvikling på områdenivå.
  • Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap – Hva kjennetegner «balansert» styring og ledelse utenfor linje? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Holmen, Ann Karin T. (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Report, 2013)
   Rapporten drøfter hva som kjennetegner god styring og ledelse i nettverk/partnerskap hvor kommunen er involvert. Vi har sett på 1) Politiske- og administrative styrings- og ledelsesutfordringer og muligheter ved kommunal ...