Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrattbakk, Ingar
dc.contributor.authorNyhus, Ole Henning
dc.contributor.authorAndersen, Bengt
dc.contributor.authorReichborn-Kjennerud, Kristin
dc.contributor.authorIversen, Jon Marius Vaag
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:33Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:36Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:33Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7609-385-8
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6265
dc.description.abstractHva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske storbyers særlige utfordringer i jakten på den såkalte «storbyfaktoren», med et spesielt fokus på boligsosial sektor. Studien omfatter en kunnskapsoversikt for perioden 2005-2015 som identifiserer en rekke storbyutfordringer blant annet knyttet til befolkningens vekst og sammensetning, og kunnskapshull knyttet til mangel på studier som kobler behovene i befolkningen med tjenestetilbudet. Studiens analyser av storbyenes utgiftsnivå innenfor de fleste tjenestesektorer viser at driftsutgiftene i de fem storbyene har vært relativt høye innen sosiale tjenester, bolig og samferdsel. Når det gjelder investeringsutgifter skiller storbyene seg lite fra øvrige kommuner. Økonomiske analyser av boligsektoren viser høyt utgiftsnivå for storbyene med hensyn til kommunalt disponerte boliger og bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig. Boligsektoren inngår ikke i utgiftsutjevning i dagens inntektssystem, men deler av utgiften utjevnes trolig indirekte gjennom brukerbetalingen ved at stønad til boutgifter inngår i sosialhjelp. I tillegg bør dagens storbytilskudd ses i sammenheng med særlig høye utgiftsnivå i storbyene. Kriteriene som inngår i delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp forklarer deler av variasjonen i etterspørsel etter boligtjenester og utgifter på tvers av kommunene. Storbyene har særskilte utfordringer i den boligsosiale sektoren knyttet til sterk befolkningsvekst over tid, presset boligmarked med utfordringer både på eie- og leiemarkedet og høy andel vanskeligstilte. Casestudier basert på intervju med sentrale aktører og dokumentanalyse av den boligsosiale sektoren i storbyene bekrefter disse funnene og identifiserer i tillegg en rekke utfordringer for boligsosialpolitikk: (1) organisering og desentralisering av boligsosiale tjenester knyttet til at storbykommunene er store og komplekse, (2) virkemiddelbruk og ordninger som ikke er tilstrekkelig tilpasset storbyenes situasjon, (3) behov for bedre oppfølgingstjenester og flere, og bedre tilpassede, kommunalt disponerte boliger, samt (4) at boligsosiale perspektiv i for liten grad ivaretas i den generelle byutviklingen.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesRapport 2016:13
dc.subjectStorbyer
dc.subjectStorbysatsningen
dc.titleStorbyfaktorenno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber151


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel