Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLyng, Selma Therese
dc.contributor.authorLegard, Sveinung
dc.contributor.authorBergene, Ann Cecilie
dc.contributor.authorAnker, Niels
dc.contributor.authorJessen, Jes Erik
dc.contributor.authorReichborn-Kjennerud, Kristin
dc.date.accessioned2020-08-20T07:22:59Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:37:28Z
dc.date.available2020-08-20T07:22:59Z
dc.date.available2021-04-30T08:37:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6132
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og inkluderings-departe¬mentets satsing ”Unge utenfor”, som har til formål å tydeliggjøre og styrke tiltaksapparatet overfor ungdom mellom 15 og 25 år som står utenfor utdanningssystemet og arbeidslivet, og å bidra til økt kunnskap om hva som kjennetegner dem og hvilke former for oppfølging de trenger. Den unge gruppa, 16-19-åringer, omfattes av ”ungdomsretten” og inngår i den målgruppa som Oppfølgingstjenesten har ansvar for å gi et tilpasset og egnet opplærings- eller arbeidstilbud til. Fokus for studien er tiltak med målsetting om å bidra til at deltakerne vender tilbake til videregående opplæring eller kommer ut i arbeid, og som tilbyr ulike former for kvalifisering kombinert med sosial støtte og oppfølging. Rapporten gir en oversikt over alternative kvalifiseringstiltak innrapportert fra Oppfølgingstjenesten i landets fylkeskommuner, og beskriver variasjon i kjennetegn og kjennskap til tiltak. Videre presenteres funn fra en nærmere kartlegging av fem forskjellige typer alternative kvalifiseringstiltak: Arbeidsinstituttet (Buskerud), Droppstopp (Bergen), Gateakademiet (Kristiansand), Riverside (Oslo) og Utdanningsverkstedet (Bodø). Viktige hovedfunn er at tiltakene lykkes godt med målsettingen om å bidra til økt selvtillit, mestring, motivasjon og avklaring for videre opplæring eller arbeid. Over 90 % av de tidlige¬re deltakerne i surveyen oppgir både at de har hatt utbytte av å delta i tiltak og at de har fått tett oppfølging underveis i tiltaket. Tiltakene har også gode resultater på kort sikt: Samlet sett går 66 % av de tidligere deltakerne til ordinært arbeid eller videregående opplæring, mens 8 % går til annet tiltak og bare 5 % er helt ledige rett etter avsluttet deltakelse. Den samfunnsøkonomiske analysen viser også en gevinst av de alternative kvalifiseringstiltakene. Andelen tidligere deltakere utenfor ordinært arbeid og utdanningsløp ser imidlertid ut til å øke i løpet av de tre påfølgende år etter avsluttet tiltak. Datamaterialet og analysene gir også grunnlag for å peke på følgende innsatspunkter i arbeidet med å styrke og videreutvikle alternative kvalifiseringstiltak og deltakernes ut¬bytte: sikre forutsigbarhet i finansiering, styrke arbeidet med individuell tilpassing og tilrettelegging av kvalifiserings¬tilbudet/opplæringen i tiltakene samt styrke oppfølgingen fra tiltaket og/eller andre deler av hjelpeapparatet overfor det mindretallet av deltakere som rapporteres å ha behov for ytterligere sosial støtte mens de deltar i tiltak. Når det gjelder deltakeres videre løp er det viktig å styrke overgangene fra tiltak til annen aktivitet og sikre at tidligere deltakere som har behov for det får god oppfølging også etter avsluttet tiltak.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2010:3
dc.subjectLæring
dc.subjectMestring
dc.subjectUngdom
dc.subjectPedagogikk
dc.subjectTiltaksarbeid
dc.subjectForebygging
dc.subjectOppfølging
dc.subjectVideregående opplæring
dc.subjectPraksisplasser
dc.titleTilbake til framtiden?no_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber140


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel