Show simple item record

dc.contributor.advisorAmundsen, Erik Koldberg
dc.contributor.advisorEilertsen, Heidi
dc.contributor.advisorGrimholt, Runa Marie
dc.contributor.authorSkreosen, Helene Moe
dc.date.accessioned2024-03-20T15:33:17Z
dc.date.available2024-03-20T15:33:17Z
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123473
dc.description.abstractBakgrunn og formål Blaster er umodne blodceller som vanligvis finnes i beinmargen, men som ved ulike sykdommer og tilstander kan finnes i perifert blod, for eksempel leukemier. Ved differensialtelling av leukocytter på hematologiinstrumenter flagger noen ganger instrumentene om mulig tilstedeværelse av blaster i prøven. Flagget er basert på at en terskelverdi for en såkalt Q verdi er overskredet. I denne oppgaven har vi sett på den kliniske nytteverdien av slike flagg ved varsel om blaster. Materialer og metoder Blodprøver fra pasienter behandlet ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble samlet inn fra Sysmex XN instrumenter. Voksne ≥18 år med Q verdi ≥100 på «Blasts/Abn Lympho?» flagget fra White blood cell differentiation (WDF) kanalen på Sysmex ble vurdert for inklusjon. Pasienter tilhørende rekvirenter fra avdeling for blodsykdommer og eksterne rekvirenter ble ekskludert. Alle blodprøvene ble reanalysert på White precursor cell (WPC) kanalen for å tilegne informasjon om flaggene «Blasts?» og «Abn Lympho?». Blodutstryk ble laget manuelt og med HemaPrep® for å undersøke tilstedeværelse av blaster i perifert blod med CellaVision® DC-1. Oppslag i journal ble gjort for blodutstryk med funn av blaster og blodutstryk som kunne gi mistanke om annen hematologisk sykdom uten påviste blaster for å undersøke den kliniske betydningen av funnene. Blodprøvene ble også vurdert ut ifra referanseintervallet for hemoglobin, trombocytter og leukocytter i et såkalt «aksesystem». Dessuten ble det undersøkt hvor mange blodutstryk vi potensielt ville laget dersom vi hadde etterlevd internasjonale (ISLH) og nasjonale (Noklus) anbefalinger for oppfølging av varsler for alle de hematologiske cellerekkene. Resultater 328 pasienter ble inkludert i studien fra september 2020 til desember 2020. 12,5 % hadde funn av blaster i blodutstryk og 8,5 % hadde mistanke om annen hematologisk sykdom uten påviste blaster. Ingen blodutstryk hadde mer enn 1,5 % blaster. WPC kanalen, preklassifiseringen på CellaVision® DC-1 og «aksesystemet» hadde alle lav sensitivitet for deteksjon av blaster. Etter oppslag i journal viste det seg at kun to pasienter hadde nyoppstått hematologisk sykdom eller progresjon av hematologisk sykdom. For 53 prøver kunne man ikke dokumentere noen nyoppstått eller forverret hematologisk sykdom, men det ble vurdert som usannsynlig. Disse vil bli fulgt opp på seks måneder etter inkludering. Vi fant at implementering av alle anbefalingene fra henholdsvis ISLH og Noklus ville resultert i vurdering av blodutstryk for 5,6 % og 3,0 % av prøvene ved vårt laboratorium. Konklusjon For de 328 pasientene ble det ikke avdekket funn i blodutstryk som fikk noen betydning for pasientforløpet. Dette vil imidlertid bli undersøkt videre etter seks måneders oppfølging og vi kan derfor ikke utelukke at oppfølging av flagg som varsler om blaster for sykehuspasienter kan ha nytteverdi.en_US
dc.description.abstractBackground Blast cells are immature cells that usually exists in the bone marrow, but in different diseases and conditions, such as leukemia, they can exists in peripheral blood. While performing a white blood cell differential count, automated haematology analyzers can sometimes generate flags in the possible presence of blasts cells. Haematology analyzers generate flags when the threshold values for a so-called Q-value exceeds. In this thesis we have investigated the clinical significance of haematology instrument blast flags. Materials and methods Blood samples from patients treated at Oslo University Hospital were collected from Sysmex XN haematology analyzers. Adults ≥ 18 years with Q-value ≥ 100 on the “Blasts/Abn Lympho?” flag from the White Blood Cell Differentiation (WDF) channel were considered for inclusion in this study. Blood samples requested from the haematological department and external requesting clinics were excluded. Blood samples included in this study were reanalyzed on the White Precursor Cell (WPC) channel to receive information about “Blasts?” and “Abn Lympho?” flags. Blood smears were made manually and with HemaPrep® to investigate the presence of blast cells in peripheral blood with CellaVision® DC-1. Journals from patients with blood smears that had findings of blasts cells – or other findings of possible other haematological diseases – were examined to determine clinical significance. Reference intervals for hemoglobin, thrombocytes and erythrocytes were taken into consideration for all blood samples. Furthermore, we investigated how many blood smears our laboratory would be able to make if we followed international (ISLH) and national (Noklus) guidelines for reviewing complete blood counts and differential counts from automated haematology analyzers. Results 328 patients were included in this study from September 2020 to December 2020. 12,5% of the patients had blast cells in their blood smear and 8,5% of the patients had suspicions of other haematological diseases. No samples contained more than 1,5 % blast cells. WPC channel, preclassification on CellaVision® DC-1 and the “axis system” all had low sensitivity for detection of blast cells. Upon examination of the journals, only two patients had findings that could indicate a clinical significance. For 53 samples no haematological disease could be found, however these will be re-investigated after six months. We found that the use of guidelines from ISLH and Noklus would result in a blood smear review for 5,6% and 3,0% of the samples in our laboratory. Conclusions For the 328 patients we did not expose any findings in the blood smears that had any significant effect for the patient course. However, these patients will be investigated further after six months, and so we cannot rule out the possibility of blast flags having any utility value for hospital patients.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleKlinisk betydning av automatisk varsling av blaster på hematologiinstrumenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record