Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVindegg, Jorunn
dc.contributor.authorNordby, Caroline Nyborg
dc.date.accessioned2023-10-30T13:13:57Z
dc.date.available2023-10-30T13:13:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099459
dc.description.abstractI denne studien ønsker jeg å belyse betydningen og konsekvensene av perspektivet en sak vurderes ut fra, hovedsakelig med vekt på risiko- og resiliensperspektiver. Risiko og resiliens er sentrale begreper i vurderingene av barns omsorgssituasjon på barnevernsfeltet, og gjennom fokuset på kartlegging av både risiko- og beskyttelsesfaktorer vies det en økende oppmerksomhet på feltet. En forståelse av barn og familiers ressurser, sett opp mot den risikofylte situasjonen, er sentralt. I lys av dette er jeg interessert i å se nærmere på hvordan disse perspektivene påvirker vurderingene som gjøres i nemndsvedtak, og hvilke andre perspektiver som eventuelt er sentrale. Oppgavens problemstilling er følgende: I hvilken grad vektlegges risiko og resiliens i fylkesnemndsvedtak, og hvilke diskursive perspektiver er fremtredende i vurderingene som gjøres? Studien er kvalitativ med bruk av dokumentanalyse som metode, og er basert på vedtak fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. For å besvare problemstillingen har jeg benyttet en diskursanalytisk innfallsvinkel basert på inspirasjon fra ulike diskursanalytiske tilnærminger. Jeg lar meg inspirere av elementer fra blant annet Michel Foucault, Laclau og Mouffe sin diskursteori og diskurspsykologi. Sentrale funn i studien er hovedsakelig at risikoperspektivet har en dominans i vurderingene på feltet, og at utsagn i et resiliensperspektiv ofte nedtones eller omformuleres til en risikoorientert forståelse og tillegges tilsynelatende lite vekt. Utover dette innebærer andre funn en identifisering av ulike kunnskapsperspektiver i vurderingene, som eksempelvis individorienterte perspektiver, familieperspektiver og helhetsperspektiv. Basert på mine funn kan jeg konkludere med at risikoperspektivet står i en maktfylt posisjon i vurderingene, og dette får konsekvenser for hvordan sakene oppfattes og hvordan barn og foreldrene fremstilles. Et dominerende fokus på dette perspektivet overskygger verdien av andre perspektiver, og andre kunnskapsperspektiver blir forstått i lys av risikofokuset. Dette er interessant fordi det vanskeliggjør en helhetlig tilnærming til sakene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKunnskapen_US
dc.subjectResiliensen_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.subjectDirskusanalyseen_US
dc.title«Det er ingen tvil om at foreldrene er glade i barnet» En diskursanalyse av fylkesnemndsvedtak med vekt på risiko og resiliensen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel