Show simple item record

dc.contributor.advisorSolvang, Ida Merete
dc.contributor.authorKlevstad, Maja Krogtoft
dc.date.accessioned2023-10-17T09:56:50Z
dc.date.available2023-10-17T09:56:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096937
dc.description.abstractDet er konsensus om arbeidsinkludering og likestilling i arbeidslinja. Likevel står flere kvinner med ADHD enn menn med samme diagnose utenfor arbeidslivet og flere er langtidsuføre. Det finnes lite forskning på feltet som kan belyse hvorfor det er slik. Masteroppgaven ønsker å være et bidrag her, ved å analysere diskurser kvinnene har om seg selv og sin arbeidstilknytning. Oppgaven bruker deler av Neumanns diskursanalyse som verktøy for å finne diskurser, og Faircloughs tredimensjonale modell for å analysere diskursene. Metoden for oppgaven har vært en diskursanalyse av diskusjonsforum på nett. Datamaterialet består av en tråd med totalt 409 innlegg, hvorav 66 innlegg eksplisitt nevner arbeid. Det vitenskapsteoretiske rammeverket for oppgaven har vært sosialkonstruktivisme, diskursteori og feministisk teori. Dette teoretiske rammeverket gir noen verktøy for å avdekke mulige undertrykkende samfunnsnormer og strukturer bak hvorfor færre kvinner er representert i arbeidslinja. De overordnede diskursene knyttet til kvinnenes selvforståelse om arbeidslivstilknytning finnes under diskursene prestasjonsdiskursen, avmaktsdiskursen og utbrenthetsdiskursen. Prestasjonsdiskursen belyser at det foreligger noen forventinger om kvinnene som arbeidstakere. Avmaktsdiskursen omhandler de områdene knyttet til egen arbeidssituasjon der det uttrykkes en maktesløshet ved. Altså årsaksforhold utenfor kvinnenes selvopplevde kontroll. Det kan handle om få sparken for situasjoner kvinnen ikke har skyld i selv. Den siste diskursen er utbrenthetsdiskursen. Høye krav og forventninger fører følgelig til at flere sliter seg ut og havner utenfor arbeidslivet på sikt. Den sammen indre motoren som bidrar til at mange kvinner yter vel i arbeidslivet er den samme «faktoren» som fører til at flere av kvinnene arbeider så hardt at de sliter seg ut. Flere forklaringer handler altså om elementer i omgivelsene, selv om kvinnene bærer en selvforståelse om at årsaksforklaringer relatert til arbeidstilknytning ligger hos forhold ved seg selv. Diskursanalysen ønsker å peke utover, fra å attribuere årsaksforklaringer til forhold ved individet, til å synliggjøre hindringer i strukturene rundt kvinnene.en_US
dc.description.abstractA discourse analysis of the experience of work life for women with ADHD on a discussion forum. There is a broad consensus on work inclusion and gender equality in Norway. However, more women with ADHD than men with the same diagnosis are unemployed and more are on long-term disability. There is little research in the field that can shed light on why this is so. This master's thesis wants to be a contribution to this field, by analyzing the discourses the women have about themselves in relation to their work situation. The thesis will utilize parts of Neumann's discourse analysis as a tool to uncover different discourses, and then Fairclough's three-dimensional model will be applied to analyze the discourses. The method for the thesis is a discourse analysis of open online discussion forums. The data material consists of a thread with a total of 409 posts, of which 66 posts explicitly mention work. The scientific theoretical framework for the thesis has been social constructivism, discourse theory and feminist theory. This theoretical framework provides some tools in the analysis to reveal oppressive social norms and structures that can contribute to the gender inequality in representation in the workforce for people with ADHD. The overall discourses related to the women’s understanding of themselves and their connection to working life can be found within these three discourses: the performance discourse, the disempowerment discourse, and the burnout discourse. The performance discourse highlights that there are certain rigid expectations to the women as employees. The disempowerment discourse deals with the areas related to one's own work situation that cast light on a powerlessness, as it could be beyond the women's self-perceived control of a situation. This can be regarding getting fired for situations the woman is not to blame for. The last discourse is the burnout discourse. High demands and expectations consequently lead to more people wearing themselves out and ending up falling out of the workforce in the long run. The same driving force that contributes to many women with ADHD performing well in working life is the same "factor" that causes some of the women to work so hard that they tire themselves out. Several explanations are thus about elements in the environment as an explanation to this, but the women have a self-understanding that the fault lies within themselves. This discourse analysis desire to point outwards, from attributing causal explanations to conditions in the individual, to highlighting obstacles in the societal and social structures surrounding the women with ADHD.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectArbeidsinkluderingen_US
dc.subjectLikestillingen_US
dc.subjectArbeidsliven_US
dc.subjectSosialkonstruktivismeen_US
dc.subjectUtbrentheten_US
dc.title«En arbeider uten bremser»: En diskursanalyse om opplevelsen av arbeidslivstilknytning for kvinner med ADHD på diskusjonsforumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record