Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPraino, Diego
dc.contributor.authorHøgseth, Marita
dc.date.accessioned2023-09-08T07:48:17Z
dc.date.available2023-09-08T07:48:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088110
dc.description.abstractHvilke nye oppfordringer, forutsetninger og pålegg blir stilt til oppdragsgivere og leverandørkjeden i henhold til ansvarlighet og integritet i offentlige anskaffelser, med utgangspunkt i standard NS-EN 17687:2022? Dette er hovedessensen i denne masteroppgaven, og den tar for seg hvordan nye krav til ansvarlighet og integritet vil påvirke anskaffelsesprosessen i forhold til nåværende regelverk, og hvordan samfunnet ellers vil bli påvirket av dette. En komplisert problemstilling i offentlige anskaffelser i dag er hvordan man skal kombinere det lovpålagte formålet om mest mulig samfunnsøkonomisk effektive anskaffelser sammen med andre viktige samfunnshensyn. Oppgaven er et juridisk studium som fokuserer på en nylig utgitt standard, NS-EN 17687:2022, som gir nye krav og veiledning til hvordan offentlige oppdragsgivere kan utvise og ta hensyn til ansvarlighet og integritet i offentlige anskaffelser. Studien gjør dette ved å vise til hvorfor og i hvilken grad norsk innkjøpsrett kan bli påvirket av europeiske standarder, og gir en bred teoretisk vinkling på hvordan dette påvirker samfunnet på ulike måter. Videre, tar studien og analyserer flere nylige og relevante bidrag innenfor den valgte problematikken, og tar her for seg hvordan NS-EN 17687:2022, Norgesmodellen, påseplikt og eksisterende krav i anskaffelsesregelverket, vil påvirke og sette nye rammer og retningslinjer for offentlige anskaffelser. Analysen viser til en rekke nye bestemmelser, som ny standard og nye krav gjennom Norgesmodellen. Disse gir oppdragsgiveren, herunder den offentlige innkjøperen, et større ansvar i anskaffelsesprosessen innenfor ansvarlighet og integritet. Av disse fremgår det at oppdragsgiveren blir oppfordret til å sette grenser og begrensinger tidlig i prosessen, og bør legge vekt på risikoevalueringer hvor faremomenter tidlig blir faset ut i prosessen. Dette skal gjøres ved å lage policyer og implementere prosedyrer i kontrakter, som viser til at dette er noe som er udiskuterbart og legges til grunn for hele prosessen. Oppdragsgivere blir med dette stilt mer til ansvar for å sikre forankringen og utøvelsen av dette i anskaffelsen. Analysen viser også til at tydeliggjøring i regelverket vil få flere konsekvenser for offentlige innkjøpere, leverandørkjeden og andre berørte parter, herunder eksempelvis økte kostander grunnet at kontraktene vil koste mer å få utført. Analysen reflekterer også rundt hvordan hensynet for mest mulig effektivitet samfunnsøkonomisk sett kan kombineres med andre samfunnshensyn. Konklusjonen viser til at denne forskningen har funnet at det fremkommer flere nye oppfordringer, forutsetninger og pålegg i henhold til ansvarlighet og integritet i offentlige anskaffelser. I NS-EN 17687:2022 vises det til veiledning i hvordan ta etiske valg, og hvordan forsikre at valgte kriterier og krav blir ivaretatt i hele leverandørkjeden. Den gir forklaringer og gir eksempler på hvordan man skal starte anskaffelsesprosesser, og gir føringer i hvordan fastsette policyer og prosedyrer for å sikre for at anskaffelsen ivaretar hensyn til ansvarlighet og integritet. Avslutningsvis, legger oppgaven vekt på hvordan disse prinsippene blir hensyntatt i nye krav, oppfordringer og forutsetninger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectOffentlige anskaffelseren_US
dc.subjectAnskaffelsesretten_US
dc.titleAnsvarlighet og integritet i offentlige anskaffelser ny standard – nye oppfordringer og forutsetningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel