Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovik, Lise
dc.contributor.advisorVestre, Øystein
dc.contributor.authorAars, Elisabet Hagli
dc.date.accessioned2023-01-09T10:19:53Z
dc.date.available2023-01-09T10:19:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3041887
dc.description.abstractForskningsprosjektets hensikt har vært å utforske hvordan rom og kropper spiller sammen i teaterpedagogisk praksis med ungdom i skolen. Denne studien baserer seg på to teaterpedagogiske samskapingsprosesser, en i ungdomsskolen og en i videregående skole, og kan gjennom dette defineres som praksisledet og kunst basert forskning. Studien har et postkvalitativt vitenskapsteoretisk perspektiv, og jeg har på bakgrunn av dette valgt å foreta en diffraktiv analyse (Barad, 2007). I tre utsnitt av det praktiske arbeidet ser jeg på ulike agenter og samskapingen, eller intra-aksjonen (Barad 2007), mellom dem. Jeg baserer dette på teorier av Karen Barad (2007), og ser det også i sammenheng med Deleuze og Guattaris (1980) tanker og teorier. Dette er en undersøkelse hvor jeg, med min forskerkropp og dens tilstedeværelse, er medskaper både som teaterpedagog, kunstner og forsker i gjensidig og kontinuerlig tilblivelse med teori og det praktiske arbeidet. Jeg drøfter hvilken betydning de materielle og immaterielle omgivelsene har for en teaterpedagogisk praksis med ungdom, hvordan rommet beveger kroppene og kroppene beveger rommet. Jeg har utforsket hvordan det å likestille det materielle og det menneskelige kan gi nye innfallsvinkler til et materiale og øke sensitiviteten for omgivelsene. Studien løfter frem hvordan samskapingsprosesser i teaterpedagogisk praksis, basert på teori om devising som kunstnerisk metode, kan ses som manifestasjoner av intra-aksjon/becoming/tilblivelse, og ser på hvilket potensial som ligger her i møtet mellom kunst og skole.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis has been to explore how the material surroundings and the students’ bodies work together in theatre-pedagogical practice with youths in a school setting. This study is based on two theatre-pedagogical processes of co-creation, one in secondary school (13-15 yrs.) and one in college (15-16 yrs.) and can thereby be defined as practice led and art-based research. The study is based on post qualitative theory, and on that account, I have chosen to make a diffractive analysis (Barad 2007). In three cuts from the practical work, I look at different agents and their co-creations, or intra-actions (Barad 2007). I base this on Karen Barads theories and see it in the light of Deleuze and Guattari (1980). In this inquiry I am, as a researcher body and its presence, a co-creator both as a theatre pedagogue, artist, and researcher in mutual and continuous becoming with theory and practice. The study discusses the influence of the material and immaterial surroundings in theatre-pedagogical practice with youths, how the room impacts the bodies, and the bodies impact the room. I have explored how, by seeing the material and the human as equal, one can find new angles to a material and increase one’s sensitivity towards the surroundings. These thesis highlights how co-creation processes in theatre-pedagogical practice, based on theories on devising as an artistic method, can be seen as manifestations of intra-actions/becomings, and argues that hereby lies a potential in the meeting between art and school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2022
dc.subjectMaterialiteten_US
dc.subjectDiffraktiv analyseen_US
dc.subjectSamskapingen_US
dc.titleTilblivelser i møtet mellom rom og kropp i teaterpedagogisk praksis: En diffraktiv analyse av to samskapende gruppeprosesser med skoleungdomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel