Show simple item record

dc.contributor.advisorMaus, Ingvill Gjerdrum
dc.contributor.advisorLie, Catrine
dc.contributor.authorLepperød, Janne
dc.date.accessioned2023-01-04T13:53:09Z
dc.date.available2023-01-04T13:53:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3040997
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har til hensikt å komme nærmere forståelsen av hva som fremmer elevenes vilje for å ta vare på miljøet. Oppgavens casestudie tar utgangspunkt i et omfattende, tverrfaglig og praktisk kunst- og håndverksprosjekt utført sammen med elever i 4.klasse, og har et overordnet perspektiv på bærekraft og undervisning i fagene kunst og håndverk og naturfag. Casestudien fikk det illustrerende navnet «Fuglemater pip-inn» ut fra elevenes oppdrag med å designe og lage en fuglemater og en meisebolle. Fuglemateren materialiserer både det arbeidet og den kunnskapen og den holdningen elevene fikk over tid, i tillegg til at elevene utformet den på en kunstnerisk måte slik at også kompetansemål knytta til kunst og håndverk, samt naturfag ble oppfylt i prosjektet. Med oppgaven ønsket jeg å vise hvordan et spesifikt undervisningsopplegg i Kunst og håndverksfaget kan legge til rette for å skape individer (subjekter) med vilje for å ta vare på miljøet slik LK-20 har som mål. Det teoretiske bakteppet er forankret i kritisk realisme, der forståelsen for den verden vi lever i er konstruert ut fra vår fortolkning av den. For å komme nærmere en forståelse for hva som fremmer elevenes vilje til å ta vare på miljøet la jeg først til grunn en forståelse av verden som et sted der noe står på spill. Dette belyser jeg ved innledningsvis i teorikapittelet med filosof Arne Næss sin økologiske tilnærming. Med dette som bakgrunn / kontekst bruker jeg begrepet subjektivering for å beskrive den prosess der elevene blir aktører for å bidra til en bedre verden, og skape vilje til å gjøre noe med verden. Det spesifikke begrepet for analyse av datamateriale er begrepet vilje. Med utgangspunkt i en drøfting av dette begrepet gjør jeg det analytiske arbeidet som problemstillingen min legger opp til. Drøftingen sammenfatter noen av elevenes svar i prosjektbøkene de lagde i undervisningsopplegget i lys av de nevnte perspektiver på bærekraft, forståelsen av eleven som et subjekt og analysen av elevers utvikling av vilje spesielt. Drøftingen synliggjør ulike måter å fremme vilje hos elever til å ta vare på miljøet på. Dette diskusjonsgrunnlaget tar jeg med inn i den avsluttende delen der jeg peker på veien videre, både for faget kunst og håndverk, men også for en bredere diskusjon om viktigheten av dette faget for å videreutvikle et bærekraftig perspektiv i skolens undervisning.en_US
dc.description.abstractThis Master’s thesis aims to gain a closer understanding of what promotes pupils’ will to take care of the environment. The assignment’s case study is based on an extensive, interdisciplinary and practical project. It is carried out together with pupils in 4th grade and has an overall perspective on sustainability when teaching Art and Science. The case study was given the illustrative name "Bird feeder pip-in", based on the pupils' assignment to design and make a bird feeder and make nutritious bird food to go with it. The bird feeder materializes both the work, knowledge, attitudes and artistic skills that the pupils gained over time, so that learning goals linked to both Art and Science were met in the project. With the assignment, I wanted to show how the subject Art can make individuals (subjects) find their own will to take care of the world, as LK-20 asks us to.The theoretical background is rooted in critical realism, where the understanding of the world we live in is constructed based on our interpretation of it. To get closer understanding what promotes the pupils' will to take care of the environment, my starting point is an understanding of the world as a place where something is at stake. I illustrate this with Arne Næss’ ecological approach. I then use the term subjectivation to describe the process where pupils become more active in contributing to a better world and it is created a will in them to act. I nuance my understanding of the concept will, and then start the analythical work. The discussion compares some of the students’ answers to relevant theory and mainly points to the complexity surrounding the concept of sustainability and will. I aim to create a basis for discussion to highlight different ways of promoting will to take care of the environment. I include the basis for discussion in the concluding section where I point out the way forward.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBærekraften_US
dc.subjectSystemisk tenkningen_US
dc.titleViljen til bærekraft - en studie av elevers subjektivering og økologisk oppmerksomheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record