Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVeiden, Pål
dc.contributor.authorBerg, Richard
dc.date.accessioned2022-09-09T09:07:01Z
dc.date.available2022-09-09T09:07:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016808
dc.description.abstractMiljøutfordringer kan være en årsak til å skape flere radikale og inkrementelle innovasjonsløsninger, og med det FoU-aktiviteter. Innovasjoner kan til slutt føre til endringer i dominerende teknologi, som igjen fører til et paradigmeskifte. Innovative anskaffelser er en viktig mekanisme som kan brukes av det offentlige for å stimulere samfunnsendringer, og kan på grunn av omfanget, også være en av de mest effektive til det. Førkommersielle anskaffelser utfordrer industrien fra etterspørselssiden til å utvikle innovative løsninger for offentlig sektors behov. Det gir også mulighet til å få tilbakemeldinger raskere på løsningene fra det offentlige, som gjør det mulig for bedrifter å skape konkurransefortrinn på markedet. Offentlige myndigheter, som innkjøpere, kan drive innovasjon fra etterspørselssiden ved å opptre som teknologisk krevende kunder som kjøper utvikling og testing av nye løsninger. Denne masteroppgaven undersøker hvordan førkommersielle anskaffelser (PCP) kan brukes av små og mellomstore kommuner i Norge, som et potensielt verktøy for å skape nye innovative løsninger som kan løse samfunnsutfordringer. I Flomrespons-prosjektet er det seks kommuner som har gått sammen for å skaffe en ny løsning på et miljøproblem som i varierende grad berører kommunene. Oppgaven har ikke sett på selve løsningene som utvikles under førkommersielle anskaffelsen, men heller hvordan PCP kan brukes til å skape innovasjoner i innovasjonssystemet. PCP er et nytt verktøy i norsk kommunal sektor, og empirien viser at det er en del utfordringer i førkommersielle anskaffelser når det er små og mellomstore kommuner som gjennomfører dem. Innovasjonssystemteorien knyttes til empirien, da det er utfordringer knyttet til innovasjonssystemer i form av manglende politisk forankring og manglende økonomi, som kan potensielt hindre å lykkes med Flomrespons-prosjektet. Teori om absorberende kapasitet viser at mangel på menneskelige ressurser kan hindre å absorbere ny kunnskap i kommunene, og mangel på teknologisk kompetanse har stor innvirkning på innovasjonsevnen til kommunene. Ved å presentere hindringer gis det innsikt til å bruk av et komplekst og nytt anskaffelsesverktøy, som har et stort potensial til å bli brukt i Norge, for å skape nye innovasjoner som kan løse en bestemt utfordring. Denne masteroppgaven vil bidra til at små og mellomstore norske kommuner skal kunne lykkes bedre ved bruk av førkommersiell anskaffelse i fremtiden.en_US
dc.description.abstractEnvironmental challenges can be a reason to create more innovation solutions and with that, R&D activities. Innovations can lead to changes in dominant technology, which leads to a paradigm shift. Innovative procurement is an important mechanism that can be used by the public sector to stimulate social change and, due to its scope, can also be one of the most effective for it. Pre-commercial procurement challenges the industry from the demand side to develop innovative solutions for public sector needs. It also provides the opportunity to get feedback from the public sector more quickly on the solutions, which enables companies to create a competitive advantage in the market. Public authorities, as well as purchasers, can drive innovation from the demand side by acting as technologically demanding customers who buy the development and testing of innovative solutions. This master's thesis examines how pre-commercial procurement (PCP) can be used by small and medium-sized municipalities in Norway, as a potential tool for creating new innovative solutions which can solve societal challenges. In the Flomrespons project, six municipalities have joined forces to provide a new solution to an environmental problem that affects the municipalities to varying degrees. The thesis has not assessed the actual solutions that are developed during the pre-commercial procurement, but rather how PCP can be used to create innovations in the innovation system. PCP is a new tool in the Norwegian municipal sector, and empirical evidence shows that there are a number of challenges in pre-commercial procurement when small and medium-sized municipalities implement them. The innovation system theory is linked to the empirical data, as there are challenges associated with innovation systems in the form of a lack of political support and a lack of finances, which can potentially prevent the success of the Flomrespons project. The theory of absorbing capacity indicates that lack of human resources can prevent absorbing new knowledge in the municipalities, and that a lack of technological competence has a major impact on the innovation capacity of the municipalities. By presenting obstacles, insight is given into the use of a complex and new procurement tool that has immense potential and is used in Norway to create new innovations that can solve a specific challenge. This master's thesis will contribute to small and medium-sized Norwegian municipalities being able to better succeed in the use of pre-commercial procurement in the future.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFørkommersielle anskaffelseren_US
dc.subjectInnovative anskaffelseren_US
dc.subjectInnovasjonssystemeren_US
dc.subjectInnovasjonen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectSmå og mellomstore norske kommuneren_US
dc.titleHvordan kan små og mellomstore kommuner bruke førkommersielle anskaffelser til å skape innovative løsninger for å løse komplekse utfordringer? En gjennomgang av et samarbeidsprosjekt mellom flere norske kommuner for å sikre bedre flomvarsling i Nord-Gudbrandsdal regionen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel