Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøiseland, Asbjørn
dc.contributor.authorHansen, Rikke
dc.contributor.authorOpsahl, Anine M.
dc.date.accessioned2022-09-09T08:31:10Z
dc.date.available2022-09-09T08:31:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016778
dc.description.abstractDet norske samfunnet er avhengig av innovative løsninger i møte med komplekse problemer. I den forbindelse har digitalisering stor betydning. Formålet med denne masteravhandlingen har derfor vært å ta for oss to teoretiske budskap. Det første budskapet innebærer at vi ser på utviklingen av en digitaliseringsstrategi som en innovasjonsprosess. Dette har vi valgt å analysere gjennom de ulike fasene av en innovasjonssyklus. Det andre budskapet gjelder forholdet mellom såkalt entreprenørdreven og samarbeidsdreven innovasjon, og spenningen mellom disse to formene. På bakgrunn av dette ble problemstillingens ordlyd: «Digitalisering som kommunal innovasjonsprosess: Hva er de viktigste drivkreftene, hvilke barrierer finnes, og hvordan håndteres barrierene?» For å kunne besvare valgt problemstilling har vi tatt utgangspunkt i Lørenskog kommune sin digitaliseringsstrategi som case. Denne casen ble valgt på bakgrunn av et digitalt etterslep i kommunen, hvor digitalisering var nødvendig for å kunne realisere innovative løsninger. Det empiriske bidraget i denne avhandlingen er basert på en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi har valgt å anvende dybdeintervjuer som datainnsamlingsmetode. Dette har resultert i seks dybdeintervjuer med ulike informanter som har tilknytning til det aktuelle caset. Det viktigste funnet i denne avhandlingen kan gjenspeiles i vårt teoretiske budskap, ettersom våre data indikerer at samarbeidet drives fremover av entreprenørene. Dermed ser det ut til at det kan være mulig å kombinere disse to motsetningene til en viss grad. Samtidig viser våre funn at graden av samarbeid varierer med de ulike fasene av innovasjonssyklusen. Sentrale drivkrefter i vår aktuelle case ser ut til å være et opplevd behov for endring, inspirasjon fra lignende strategier, men også et internt og eksternt press fra omgivelsene. De viktigste barrierene refererer til intern endringsmotstand, digital treghet og utfordringer rundt deres teknologiske språk. Dette kan ha skapt en slags kompetansebarriere mellom politikerne og de såkalte ekspertene, ettersom det å digitalisere er en svært kompleks prosess. Det viktigste bidraget fra denne studien kan tolkes ut fra hvordan de aktuelle barrierene er håndtert. Tolkningen vår er at de har satset på entreprenørene når det er nødvendig, og samarbeid i tilfeller det er mulig. Dette gjenspeiler seg i denne studiens tittel.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectInnovasjonen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectDigitaliseringen_US
dc.subjectSamarbeidsdreven innovasjonen_US
dc.titleEntreprenørdreven samarbeidsinnovasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel