Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorBaldvinsdottir, Harpa
dc.contributor.authorHusby, Karen
dc.date.accessioned2022-02-04T12:02:04Z
dc.date.available2022-02-04T12:02:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977173
dc.description.abstractBakgrunn: Overflytting av kritisk syke pasienter fra akuttmottak til intensivavdeling skjer hyppig. Dette innebærer risiko for komplikasjoner. På tross av det, eksisterer det ingen fagprosedyre om temaet. Det er derfor behov for å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre. Hensikt: Hensikten med fagprosedyren er å sikre helhetlig og lik praksis ved overflytting av kritisk syke pasienter fra akuttmottak til intensivavdeling. Den overordnede målsettingen er bedre pasientsikkerhet, færre uønskede hendelser og å redusere uønsket variasjon ved overflytting. Problemstilling: Forslag til fagprosedyre for overflytting av kritisk syke pasienter fra akuttmottak til intensivavdeling. Metode: Metoden valgt i denne oppgaven er kvalitetsarbeid. Arbeidsprosessen er strukturert etter modell for kvalitetsforbedring, utviklet av daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer er valgt som retningslinjemetodikk. Kunnskapssøket er strukturert etter kunnskapspyramiden, og PICO-skjema er utarbeidet for å besvare helsespørsmålene. AGREE II er benyttet for å evaluere fagprosedyren. Resultat: Resultatet er forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre til bruk i akuttmottak. Fagprosedyren er basert på erfaringskunnskap, og systematisk innhentet forskningskunnskap. Konklusjon: En slik fagprosedyre kan bidra til å redusere uønsket variasjon, økt kvalitet og helhetlig og lik praksis. Dette kan føre til økt pasientsikkerhet.en_US
dc.description.abstractBackground: The transfer of critically ill patients involves the risk of complications. Despite this, there is no professional procedure on the subject. A knowledge-based professional procedure is needed. Objective: The purpose of this professional procedure is ensuring comprehensive and equal practice in the transfer of critically ill patients. The overall objective is better patient safety, fewer adverse events and to reduce unwanted variation. Problem: Proposed professional procedure for transfer of critically ill patients from the emergency department to an intensiv care unit. Method: The method in this thesis is quality work. It is structured according to the model for quality improvement, developed by the former Norwegian Research Center for Health Services. The Norwegian directorate of health’s guide for the developement of knowledge-based guidlines is used as guideline. The search for knowledge is structured according to the S-pyramid, PICO-forms are prepared to answer the health questions. The procedure is evaluated with AGREE II. Results: The result is a proposal for a knowledge-based professional procedure for use in an emergency department. The subject procedure is based on experiential knowledge and systematically acquired research knowledge. Conclusion: This professional procedure can help reduce unwanted variation, increase quality and equal practice. This can lead to increased patient safety.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKvalitetsforbedringen_US
dc.subjectOverflyttingen_US
dc.subjectKritisk syke pasienteren_US
dc.subjectAkuttmottaken_US
dc.subjectIntensivavdelingeren_US
dc.subjectABCDE-prinsippeneen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectQuality improvementsen_US
dc.subjectTransfersen_US
dc.subjectCritically ill patientsen_US
dc.subjectEmergency departmentsen_US
dc.subjectIntensive care unitsen_US
dc.subjectABCDE-principlesen_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.titleForslag til fagprosedyre for overflytting av kritisk syke pasienter fra akuttmottak til intensivavdeling. Kvalitetsarbeiden_US
dc.title.alternativeProposed professional procedure for transfer of critically ill patients from the emergency department to an intensive care unit. Quality assuranceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber107en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record