Show simple item record

dc.contributor.advisorRøe, Yngve
dc.contributor.authorAubert, Silje Aarnes
dc.date.accessioned2022-01-18T08:29:16Z
dc.date.available2022-01-18T08:29:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837784
dc.description.abstractBakgrunn: Kunnskapsbaserte intervensjoner for skulderplager fokuserer på daglige aktiviteter og utførelse av øvelser. De assosierte smertene ved fysisk aktivitet kan føre til engstelse for slike aktiviteter, som vist gjennom «fear-avoidance» modellen. Engstelse for fysisk aktivitet er veldokumentert ved en rekke muskelskjelettplager, men er i mindre grad undersøkt hos pasienter med skuldersmerte. Hensikt: Å undersøke graden av engstelse for fysisk aktivitet hos pasienter med skuldersmerte i primærhelsetjenesten, korrelasjonen mellom engstelse og selvrapportert fysisk aktivitet, om engstelsen endrer seg i løpet av en behandlingsperiode og hvilke faktorer som er assosiert med den eventuelle endringen. Metode: En prospektiv kohortestudie med data fra FysioPol databasen til praksisavdelingen ved Institutt for fysioterapi, OsloMet. Data ble samlet inn mellom august 2015 og desember 2017. Engstelse for fysisk aktivitet ble undersøkt gjennom et enkeltspørsmål fra HUNT med en numerisk skala fra 0 til 10. Engstelse for fysisk aktivitet og endringen av engstelsen ble analysert med deskriptiv statistikk, parametrisk korrelasjonsanalyse, parret t-test og multippel lineær regresjon. De uavhengige variablene i regresjonsanalysen ble valgt på bakgrunn av tidligere forskning, og prøvd ut i en univariat analyse. Resultat: Totalt ble 76 pasienter inkludert. Deskriptiv analyse av engstelse for fysisk aktivitet viste et gjennomsnitt på 3,59 (SD 3,26). Korrelasjonen mellom engstelse for fysisk aktivitet og selvrapportert fysisk aktivitet var lav positiv (r = 0,27, p = 0,03). Engstelsen endret seg signifikant i løpet av behandlingen med gjennomsnittlig endring på -1,34 (95% KI -2.06, -0,63), p = <0,001. I den justerte multivariate modellen var kun oppstartsverdien av engstelse for fysisk aktivitet signifikant (p = <0,001). Den forklarte variansen av modellen var 47,2%. Konklusjon: Pasienter med skuldersmerte viste lav til moderat grad av engstelse for fysisk aktivitet, og engstelsen viste lav sammenheng med selvrapportert utførelse av fysisk aktivitet. På tross av at deltagerne ble mindre engstelige for fysisk aktivitet i løpet av den fysikalske behandlingsperioden, ble kun oppstartsverdien av engstelse funnet å være assosiert med endringen. Samlet støtter ikke funnene i denne studien at engstelse for fysisk aktivitet er et viktig konstrukt den fysikalske behandlingen bør rettes mot. Videre forskning bør undersøke engstelse for fysisk aktivitet hos pasienter i spesialisthelsetjenesten, hvilke andre psykologiske faktorer som kan forklare pasientenes utførelse av fysisk aktivitet, og i hvilken grad HUNT-spørsmålene fanger opp aktiviteter for skulder og arm.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSkuldersmerteren_US
dc.subjectEngstelse for fysisk aktiviteten_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectFysioterapien_US
dc.titleEngstelse for fysisk aktivitet hos pasienter med skuldersmerte: en prospektiv kohortestudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record