Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrønen, Fred H.
dc.contributor.authorEllingsen, Ellingsen, Ross Alexander
dc.contributor.authorVikingstad, Tor-Arne
dc.date.accessioned2021-10-18T06:13:54Z
dc.date.available2021-10-18T06:13:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823520
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg bruk av forretningsanalytiske verktøy og deres rolle i lys av tradisjonelle modeller for organisatoriske læringsprosesser, som presentert av Crossan, Lane og White (1999). På bakgrunn av norske mediebedrifters skifte fra satsing på annonsedrevne forretningsmodeller til brukerbasert abonnentøkonomi har søk, lagring og formidling av brukergenererte data blitt en sentral del av den redaksjonelle verdiskapningen og videre forretningsutvikling for norske mediebedrifter. I løpet av det siste tiåret har flere forskere og forfattere oppfordret til å bygge på og utvide tradisjonelle teorier om organisatorisk læring (Crossan, Apaydin & Vera, 2011a; Jenkin, 2013, s. 96), med sterk oppfordring om å integrere overlappende begreper mellom kunnskapsledelse, absorberende kapasitet, dynamiske kapabiliteter og organisatorisk læring. Vi følger denne anbefalingen i masteroppgaven, og lener oss på et omfattende teoretisk grunnlag med støtte i 4I-modellen. Modellen konseptualiserer organisatorisk læring som en dynamisk prosess i et spenn over individ-, gruppe-, og organisasjonsnivå, knyttet sammen av intuisjons-, tolkning-, integrering-, og institusjonaliseringsprosesser samt feed-forward- og feedback-prosesser. Vi bruker dette rammeverket for å identifisere, kategorisere og analysere hvilken rolle analyseverktøy har i individuelle læringsrutiner, og hvordan enkeltpersoner bruker denne teknologien i arbeidshverdagen. Vi identifiserer tre utløsende mekanismer for informasjonsinnhenting: 1) strategisk, 2) utvikling og 3) kooperativ. Vi identifiserer tre forhold for digital læring i tolkningsprosesser: 1) kapasitet, 2) evne og 3) intensjon. Vi utdyper disse funnene i lys av to fagorienteringer, og tilgjengeliggjøring av både verktøy og beslutningsmyndighet basert på forenkling og videreutvikling av analyseverktøy. Vi identifiserer også barrierer knyttet til bruk av analytiske verktøy og videreføring av innsikt i integrasjonsprosessen: 1) tekniske barrierer, 2) digital navigasjon og 3) nærsynthet. Til slutt diskuterer vi strategiske implikasjoner for individenes læringsrutiner: 1) tydelighet, 2) demokratisering og 3) ambidekstri. Oppgavens funn er basert på ti intervjuer med redaksjonelle ledere, journalister, kommersielle ledere og forretningsutviklere fra et norsk mediekonsern.en_US
dc.description.abstractThis master’s thesis addresses the use of business analytic tools in light of traditional models of organizational learning as presented by Crossan, Lane and White (1999). Proceeding from Norwegian media corporations’ transfer from business models based on advertising to userbased subscriptions, gathering, processing, and disseminating user-generated data has become an important part of editorial value creation and business development. Over the past decade several researchers and authors have urged that existing theories of organizational learning (Crossan, Apaydin & Vera, 2011a; Jenkin, 2013, p. 96) can be built upon and extended. They have further recommended more integration between overlapping concepts of knowledge management, absorptive capacity, dynamic capabilities and organizational learning. Therefore, in this thesis, we lean towards a comprehensive theoretical basis, with basic support in the 4I-model. The model conceptualizes organizational learning as a multi-level dynamic process, spanning the individual, group and organizational levels, including intuiting, interpreting, integrating and institutionalizing processes, as well as feedforward and feedback processes. We apply this framework to identify, categorize and analyze which role analytics tools have in organizational learning cycles, and how individuals utilize this technology in their working day. We determined three triggering mechanisms for information foraging: 1) strategic, 2) development and 3) cooperative, and three connections for learning processes in interpreting processes: 1) capacity, 2) ability and 3) intention. We further elaborate these findings in light of two identified domain orientations, and further distribution of tools and decision-making authority based on simplification and development of analytic tools. We also identify barriers related to the use of analytic tools and the continuation of insight in the integrating process: 1) technical barriers, 2) digital navigation and 3) myopia. Finally, we discuss strategic implications on learning cycles: 1) clarity, 2) democratization and 3) ambidexterity in light of a data-driven strategy. The study's empirical findings are based on ten interviews with editorial managers, journalists, commercial managers, and business developers of a Norwegian media group.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectOrganisatorisk læringen_US
dc.subjectAnalyseverktøyen_US
dc.subjectDigitaliseringen_US
dc.subjectInnovasjonen_US
dc.subjectStordataen_US
dc.titleFra intuisjon til teknologi : analyseverktøys rolle i organisatoriske læringsprosesser. En casestudie om digital eksplorering i et mediekonsernen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel