Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Einar
dc.contributor.authorBrødsjø, Maren
dc.contributor.authorAalborg, kristin Guren
dc.date.accessioned2021-10-15T08:58:37Z
dc.date.available2021-10-15T08:58:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823229
dc.description.abstractIFRS 16 omhandler regnskapsføring av leieavtaler, og ble implementert 1.januar 2019. Standarden medførte store endringer for regnskapsføring av leieavtaler. Den mest sentrale endringen er at leietakere for de fleste leieavtaler nå må balanseføre en bruksretteiendel og leieforpliktelse. Formålet med denne masterutredningen er å se på hvordan primærbrukere av IFRS 16 opplever standarden, og om den tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Vi benyttet en multippel casestudie med fire primærbrukere av IFRS-regnskap. Alle brukerne kan klassifiseres som primærbrukere i henhold til IASB sin definisjon. For å besvare forskningsspørsmålet benyttet vi semistrukturerte intervju med et utvalg bestående av to aksjeanalytikere, en kredittanalytiker og en långiver. Vår studie viser at informasjonen standarden skal gi, ikke treffer helt sitt formål. Grunnlaget for å vurdere informasjonen fra regnskapet er til stede, men ikke uten justeringer for enkelte brukere. Alle brukerne er likevel svært positive til standarden. Vår studie viser at bevisstgjøring av leieavtaler er en svært viktig konsekvens av implementeringen av IFRS 16.en_US
dc.description.abstractIFRS 16 specifies how to account leases and was implemented on January 1st, 2019. It led to major changes in accounting of leases and lease liabilities. The most central change is that a lessee for most leases now must capitalize a right to use asset and lease obligation. The purpose of this master report is to study how primary users of IFRS 16 experience the standard, and whether it satisfies users' information needs. We have used a multiple case study with four primary users of IFRS accounting. All users can be classified as primary users according to the IASB's definition. To answer the research question, we used semi-structured interviews with a sample consisting of two equity analysts, a credit analyst and a lender. Our study shows that the information provided by the standard does not quite meet its purpose. The basis for assessing the information is present, but not without adjustments for some users. All users are still very positive towards the standard. We find that raising awareness about leases is a very important consequence of the implementation of IFRS 16.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIFRS 16en_US
dc.subjectBalanseføring av leieavtaleren_US
dc.subjectLeieavtaleren_US
dc.titleBalanseføring av leieavtaler En kvalitativ studie av primærbrukernes opplevelser av IFRS 16en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record