Show simple item record

dc.contributor.advisorHaldar, Marit
dc.contributor.authorBjørnebek, Marte
dc.date.accessioned2021-10-15T06:56:02Z
dc.date.available2021-10-15T06:56:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823162
dc.description.abstractMasteroppgaven undersøker og drøfter omkring ansatte på barnevernsinstitusjon sine erfaringer med kommunikasjon via mobil og sosiale medier som kan medføre risiko for ungdommer som bor på barnevernsinstitusjon. Oppgaven legger fokus på hvordan de ansatte håndterer situasjoner som innebærer risiko på sosiale medier. Videre analyserer jeg hvordan makt og omsorg fremkommer i de ansattes fortellinger, og hva de selv anser som risiko for ungdommene. Oppgavens problemstilling er: Hvordan håndterer ansatte på barnevernsinstitusjon ungdommenes bruk av sosiale medier og mobil som de oppfatter kan medføre risiko? Med følgende analytiske spørsmål: o Hvordan viser makt seg i de ansattes fortellinger om ungdommenes bruk av sosiale medier som de oppfatter medføre risiko? o Hvordan viser omsorg seg i de ansattes fortellinger ungdommenes bruk av sosiale medier som de oppfatter kan medføre risiko? o Hva anser de ansatte som risiko på sosiale medier for ungdommene? Hovedmålet med undersøkelsen er å utforske potensiell risiko på sosiale medier og mobil for ungdommer som bor på barnevernsinstitusjon, samt hvordan ansatte kan håndtere dette, innenfor de rammene arbeidet foregår i. Hva er deres muligheter og begrensninger her? Som teorigrunnlag har jeg utforsket og anvendt perspektiver på begrepene: omsorg, makt og risiko. Jeg har anvendt en kvalitativ metode med semi-strukturerte intervjuer. Det empiriske materialet består av individuelle intervjuer med seks informanter, som er ansatt i ulike barnevernsinstitusjoner i Norge. Analysen av datamaterialet viser at det de ansatte opplever risiko på sosiale medier som vanskelig å håndtere, og at det digitale rommet byr på utfordringer når det gjelder innsikt og innhold. Det viser seg også at spenningsforholdet mellom makt og omsorg, og rollen den ansatte innehar er tvetydig. Dette byr på utfordrende vurderinger og avgjørelser. Jeg opplever dog at de ansatte er bevisste og reflekterte i sin rolle og er opptatt av å gi god omsorg til ungdommene.en_US
dc.description.abstractThe focal unit of the thesis concerns social workers in child welfare institutions experiences with digital communication and social media that may pose a risk to adolescents living in the institutions. I explore how the social workers handle situations where risk on social media occurs. Furthermore, I analyze how power and care appear in the social workers narratives, and what they consider as social media risks to adolescents. The main research- question is: How do employees at child welfare institutions handle young people's use of social media and mobile that they perceive to pose a risk? With the following analytical questions: o How does power manifest itself in social workers' stories about young people's use of social media that they perceive to pose a risk? o How does care show up in the social workers´ stories of the young people's use of social media that they perceive may entail risk? o What do social workers consider to be the risk on social media for young people? The main goal of the study is to explore what may be risks on social media and in digital communication, and how the social workers can handle this, within the framework of their work. What are their opportunities and limitations? As theoretical framework, I have explored perspectives on the concepts: care, power and risk. My approach is a qualitative and based on semi-structured interviews. The empirical material consists of individual interviews with six informants. All informants work in child welfare institutions in Norway. The analysis of the data material communicates that the employees perceive risk on social media as difficult to handle. In addition that the digital space offers challenges in terms of insight and content. My findings communicate a tension between power and care. The role of the social workers, is ambiguous, offering challenging assessments and decisions. However, the social workers are conscious and reflective in their role and are concerned with providing good care for the adolescents.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnevernsinstitusjoneren_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectOmsorgen_US
dc.subjectMakten_US
dc.subjectMiljøterapeuten_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.title"Telefonen er jo livet til ungdommene" - Ansatte på barnevernsinstitusjon sine erfaringer med barn og unges bruk av sosiale medier og mobil som kan medføre risikoen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record