Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjerdingstad, Kjell Ivar
dc.contributor.authorMæhle, Leiv-Runar
dc.date.accessioned2021-09-06T11:11:02Z
dc.date.available2021-09-06T11:11:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773734
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg formidlingsmetodikken Lesersørvis. Til tross for en økende utbredelse og interesse i praksisfeltet, ser det ut til å ha vært laber interesse for metodikken i akademia og på bibliotekarutdanningen. Hensikten med prosjektet er å samle kunnskap om en mye brukt fremgangsmåte for en av folkebibliotekenes kjerneoppgaver, nemlig litteraturformidling. Dermed har jeg undersøkt hvilket potensiale og eventuelle begrensninger folkebibliotekarer og bibliotekarstudenter ser i Lesersørvis, med tanke på folkebibliotekenes formidlingsoppgaver. Jeg har tatt utgangspunkt i folkebibliotekenes formålsparagraf, målene i Nasjonal bibliotekstrategi, oppgaven med å distribuere kulturfondbøker og ferdighets- og læringsmål på bibliotekarutdanningen. Gjennom et kvalitativt design med semistrukturerte intervjuer har jeg gjennomført åtte intervjuer med bibliotekarer og bibliotekarstudenter. Analysen er gjennomført som en Bricolage, en blanding av fruktbare innfallsvinkler og ad hoc-teknikker for å maksimere det potensielle utbytte av det innsamlede materialet. I min undersøkelse finner jeg at Lesersørvis har et potensiale for å bedre profesjonens praksis innenfor alle de fire områdene metoden er målt mot. Respondentene gir uttrykk for at metoden gir dem en samtaleteknikk for å få frem hvilke funksjoner litteraturen skal tjene for låneren - et vokabular for å identifisere og artikulere hvordan bestemte bøker kan være relevante i den aktuelle konteksten, og et rammeverk hvor de kan relatere boken som formidles til tidligere leseopplevelser låneren har verdsatt.en_US
dc.description.abstractThis thesis focuses on the dissemination methodology called Lesersørvis. Despite an increasing prevalence and interest in the field of practice, there seems to have been low interest in the methodology in both library science and academia in general. The purpose of this project is to gather knowledge about a widely used method for one of the public libraries' core tasks, literature dissemination. Thus, I have investigated what potential and possible limitations public librarians and librarian students see in Lesersørvis in this regard. My starting point has been the public libraries' mission statement from the National Library Strategy, namely the task of distributing books from the Cultural Fund, as well as skills and learning objectives in the librarian education. Through a qualitative design with semi-structured interviews, I have conducted eight interviews with librarians and librarian students. The analysis is carried out as a Bricolage, a mixture of fruitful approaches and ad hoc techniques to maximize the potential yield of the collected material. In my research, I find that Lesersørvis has the potential to improve the profession's practice in all four areas the method is measured against. The respondents express that the method gives them a conversation technique to highlight the functions of the literature that best serves the borrower – a vocabulary to identify and articulate how specific books may be relevant in the particular context, and a framework where they can relate the book in question to earlier reading experiences the borrower has appreciated.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectlitteraturformidlingen_US
dc.subjectFolkebiblioteken_US
dc.subjectLesersørvisen_US
dc.titleLesersørvis og folkebibliotekenes litteraturformidlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record