• Bokvalitet på områdenivå 

   Jon Guttu; lenes; Mathilde Anker; Odd Eirik Arnesen; Marte Boro (NIBR-notat 2004:119, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet presenterer en metode for kartlegging og vurdering av bokvalitet på områdenivå. Formålet er å kunne finne frem til områder der det kan være behov for offentlige tiltak for å bedre bokvaliteten. ...
  • Bolig + 

   lenes (NIBR-notat 2003:123, Notat, 2003)
   Last ned gratis
  • Bolig + 

   lenes (NIBR-notat 2002:120, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en programskisse til planlegging av et større boligområde. Boligdelen rommer ulike typer eie- og leieboliger, vanlige boliger, bofellesskap og boliger for spesielle brukergrupper. Skissen ...
  • By- og bokvaliteter i markedsbasert fortettingspolitikk 

   lenes; Arvid Strand; Inger-Lise Saglie (NIBR-notat 2007:105, Notat, 2007)
   Last ned gratis I forprosjektet er det diskutert teoretisk hvordan by- og bokvaliteter kan sikres i en markedsbasert boligutvikling, med særlig vekt på felles goder. Forprosjektet viser empirisk hvordan offentlige og ...
  • Evaluering av handlingsprogram for universell utforming 

   Martin Lund-Iversen; lenes (NIBR-notat 2005:121, Notat, 2005)
   Last ned gratis Handlingsprogrammet for universell utforming ble gjennomført i årene 2002-2004. Det hadde som målgrupper beslutningstakere og ansatte på alle nivåer i offentlig forvaltning. Siktemålet var bevisstgjøring ...
  • Mulihetsanalyse for Hokksund Sentrum Vest 

   Frants Gundersen; lenes; Vidar Vanberg (NIBR-notat 2010:111, Notat, 2010)
   Last ned gratis I dette notatet analyseres mulighetene for utbygging av en ny bydel sentralt i Hokksund. Først belyser vi overordnete planer og føringer for byutvikling, deretter drøftes de fysiske mulighetene og ...
  • Nye boliger med "nogo attåt" 

   lenes (NIBR-notat 2002:109, Notat, 2002)
   Notatet presenterer resultater fra et forprosjekt, der formålet var å komme med forslag til nye tiltak og oppfølging av heftet: "Boliger med nogo attåt - nye bofellesskap i et historisk perspektiv" (Schmidt 1991). Forprosjektet ...
  • PBL relatert planforskning 1993-2004 

   lenes (NIBR-notat 2005:114, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er en annotert oversikt over planforskning i Norge. Tidligere utgaver ble publisert i 1998 (NIBR-notat 1998:125) og i 2002 (NIBR-notat 2002:104).
  • Tiltak i tide 

   Per-Øystein Lund; Brattbakk, Ingar; Ivar Brevik; Jon Guttu; Ruud, Marit Ekne; lenes (NIBR-notat 2006:126, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over ulike behov og utfordringer i Groruddalen i forhold til demografi, sosiale forhold, boligforhold og nærmiljø. Hvilke muligheter og utfordringer ser bydelene i forhold til sin ...
  • Virkemidler for bedre uterom i byboligprosjekter 

   lenes (NIBR-notat 2008:111, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet presenterer innspill til kvalitetskrav til uterom i byboligprosjekter i den tette byen. Det er en bearbeiding av et diskusjonsgrunnlag som ble lagt frem og diskutert på et møte i arbeidsgruppen ...