• Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2012:20, Report, 2012)
   Rapporten er en populærvitenskapelig oppsummering og drøfting av resultatene fra DEMOSREG-programmets første programperiode (2005–2010), utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppsummeringen gjelder de 16 ...
  • Erfaringer etter gjennomførte hovedaktiviteter i Kristiansand 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Sagen, Stine B.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2021:3, Working paper, 2021-12)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søkerå utvikle sosial bærekraft som enkjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutviklinggjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, By-og ...
  • Evaluering av Barnevernets tvisteløsningsnemnd 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara (NIBR-rapport 2013:27, Report, 2013)
   Barnevernets tvisteløsningsnemnd ble opprettet 1. januar 2010 som en del av samarbeidsavtalen mellom Barne- og likestillingsdepartementet og KS om utvikling av barnevernområdet. Nemnda skal fungere som et uavhengig ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2020-04)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:18, Research report, 2020-12)
   Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Report, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Helsekommunen? 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Tjerbo, Trond (NIBR-notat 2015:104, Report, 2015)
   Samhandlingsreformen har ført til et økt fokus på inter-kommunalt samarbeid. I dette notatet belyses ulike problem-stillinger knyttet til interkommunalt samarbeid etter samhandlingsreformen. Vi finner at samarbeid er ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Fredrikstad 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Zeiner, Hilde Hatleskog; Følling, Kjersti Eline; Olsen, Bent Olav (NIBR-kortnotat;2023:4, Working paper, 2023)
   SOSLOKAL: SOSIAL BÆREKRAFT SOM DRIVKRAFT I LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGEN Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Stavanger 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Dahl, Christel; Sagen, Stine Busborg; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2022:1, Working paper, 2022-09)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, ...
  • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? 

   Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2013:20, Report, 2013)
   Rapporten beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret. Disse virkningene vurderes i lys av regionale tilsynsmyndigheters praksis, styringen av tilsynet fra sentrale statlige ...
  • Interkommunale samarbeid på helseområdet 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2014:106, Notat, 2014)
   Last ned gratis I dette notatet ser vi nærmere på interkommunale samarbeid innenfor helseområdet. Spørsmålene som stilles er: Hvor omfattende er det interkommunale samarbeidet, og hvordan begrunner kommunene slikt ...
  • Kommunal organisering 2012. Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. 

   Blåka, Sara; Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2012:21, Report, 2012)
   NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012 gjennom den såkalte organisasjonsdatabasen. Data fra undersøkelsen er oppsummert i ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 2012 

   Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:4, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid. Hovedinntrykket er at kommunenes arbeid ikke har endret seg vesentlig siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. ...
  • Konsolidering på et fragmentert felt. Utvikling av rammebetingelser for selvhjelpsarbeid 1996–2012 

   Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-notat 2014:105, Notat, 2014)
   Last ned gratis Dette arbeidsnotatet spør hvordan og hvorfor organiseringen av selvhjelpsfeltets rammebetingelser har vokst fram. Notatet tar for seg to formative faser i etableringen og utviklingen av samarbeidsrelasjoner: ...
  • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
   Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
  • Leve hele livet i kommunene 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
   Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
  • Likeverdighet mellom stat og kommunesektor 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (Report, 2012)
   Denne rapporten har tatt utgangspunkt i målet om at forholdet mellom stat og kommune skal være preget av partnerskap og likeverdighet, slik skiftende regjeringer og Storting har gått inn for siden begynnelsen av 1990-tallet. ...
  • Mellom eksperimentell implementering og politisk styring. Sluttrapport fra evalueringen av Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Kvæl, Linda Aimee Hartford; Olsen, Cecilie Fromholt; Hammersland, Johanne; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne; Bye, Asta; Lindaas, Nils Arne (NIBR-rapport;2024:3, Report, 2024)
   Dette er den tredje og avsluttende rapporten fra evalueringen av Leve hele livet. Rapporten presenterer funn fra flere delundersøkelser, og oppsummerer kommunenes og støtteapparatenes arbeid med Leve hele livet. Til sammen ...
  • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

   Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (Samarbeidsrapport;NIBR BLU, Research report, 2021-01)
   Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...
  • Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner 

   Risan, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2012:6, Report, 2012)
   Rapporten undersøker hvilken rolle høyt utdannede personer spiller i kommunal tjenesteproduksjon. Vi spør hva slags jobb akademikere gjør i kommuneadministrasjoner, i hvilken grad slik arbeidskraft bidrar til å sikre ...