• E-initiativ - en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ 

   Lorentzen, Hilde; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:19, Report, 2008)
   Elektronisk innbyggerinitiativ er et program som gjør det mulig for innbyggerne i en kommune å fremme og signere forslag til kommunestyret via kommunens hjemmesider. E-initiativ gjør det altså mulig å benytte seg av ...
  • Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:4, Report, 2013)
   Rapporten oppsummerer en del av erfaringene med nærdemokratiske ordninger i de nordiske landene, grovt sett siden 1960-tallet. Det vises hva slags ordninger som har vært prøvd ut, bakgrunnen og hensikten med dem, og hvordan ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hanse, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:12, Rapport, 2016)
   Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en studie av fem kommuner og deres samarbeidspartnere, og på utviklingsverksteder om dette ...
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Report, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Governance for Sustainability (G-FORS) 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:09, Report, 2008)
   The G-FORS STREP has developed an innovative analytical model for the study of governance for sustainability, focusing on the synergy between governance modes and different forms of knowledge, taking into account the rapid ...
  • Innsigelser etter plan- og bygningsloven 

   Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:10, Report, 2013)
   Oppdragsgiver for denne rapporten har vært Miljøverndepartementet. Oppdraget er del av en større satsing fra departementet på en gjennomgang av innsigelsesinstituttet i en tid med et spesielt bredt og politisk fokus på ...
  • Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

   Bjørnsen, Hild Marte; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2015:1, Report, 2015)
   Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siktemålet med ...
  • Lokalt e-demokrati 

   Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2006:01, Report, 2006)
   Rapporten presenterer og analyserer hvordan innbyggere med funksjonsnedsettelser bruker IKT, og kommunenes hjemmesider spesielt, til lokalpolitisk deltakelse og engasjement. Spørsmålene didskuteres med utgangspunkt i både ...
  • Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen 

   Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte; Aars, Jacob (Report, 2013)
   Rapporten viser hvordan norske kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom valg, og hvilke erfaringer de har med ulike ordninger. Betydningen av ulike ordninger for innbyggernes deltakelse, ...
  • Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme 

   Hansen, Tore; Heløe, Leif Arne; Myrvold, Trine; Toresen, Jøran; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2003:10, Report, 2003)
   Rapporten tar opp hvilke hensyn det er som legitimerer kommunesammenslutninger. Det trekkes et skille mellom hensynet til demokratiske verdier og borgereffektivitet på den ene sida og hensynet til effektiv tjenesteyting ...
  • Et offentlig rom for lokaldemokratiet? 

   Myrvold, Trine; Skålnes, Sigrid; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2004:09, Report, 2004)
   Mange offentlige rom benyttes bare til enveis kommunikasjon, og preges sjelden av åpen politisk meningsdanning. Politikerne fremstår oftere med en åpen og lyttende holdning enn innbyggerne. Innbyggerdeltakelse i offentlige ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:4, Report, 2014)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser ...
  • Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Smith, Eivind; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2011:28, Report, 2011)
   Innføringen av §60e i kommuneloven har gitt fylkesmennene ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunene. Prosjektet har undersøkt hvordan denne samordningen fungerer i praksis. Rapporten vurderer også systemrevisjon ...
  • Unge folkevalgte 

   Berglund, Frode; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2005:9, Report, 2005)
   Andelene unge norske folkevalgte er lavere enn andelen unge i befolkningen. Strukturelle forhold knyttet til arbeid og studier bidrar til å forklare variasjoner i andelen unge i politikken. Unge lokalpolitikere skiller seg ...
  • Veier til god lokaldemokratisk styring 

   Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:24, Report, 2013)
   Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan ulike strukturelle og organisatoriske faktorer bidrar til god demokratisk styring i norske kommuner samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre den demokratiske ...