• Hvorfor og hvordan vedtas planer som gir vekst i biltrafikken? 

   Tennøy, Aud (NIBR-notat 2004:120, Notat, 2004)
   Last ned gratis Hovedproblemstillingen i prosjektet og i notatet er hvorfor og hvordan det utarbeides og vedtas planer som gir mer biltrafikk, på tross av uttalte politiske og faglige målsettinger om å redusere biltrafikken ...
  • Innemiljø - behov for ny satsing? 

   Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2003:14, Report, 2003)
   Statens bygningstekniske etat (BE) gjennomførte i perioden 1992 – 1995 opplæringsprogrammet " Hus og helse" . BE ønsket å gjøre en valuering av denne satsingen, for å finne om den har ført til økt fokus på innemiljø og ...
  • Kommuner og bydeler som aktører i boligmarkedet 

   Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2002:07, Report, 2002)
   Denne rapporten er skrevet på bestilling av prosjektet "Boligutvikling i Oslo og Akershus". Det er gjennomført ca. 60 samtaler med kommuner i Akershus og etater og bydeler i Oslo, for å kunne drøfte noen viktige ...
  • Motorferdsel i utmark - omfang, erfaringer og effekter 

   Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise; Kleven, Terje; Reitan, Ole (NIBR-rapport 2006:15, Report, 2006)
   Rapporten sammenstiller foreliggende kunnskap om motorferdsel i utmark og dens effekter på natur, dyreliv og mennesker. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn
  • Prediksjoner og usikkerhet i trafikkfaglige rapporter i KU 

   Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2003:13, Report, 2003)
   Arbeidet har hatt som formål å studere hvor store avvik det er mellom trafikkfaglige prediksjoner og registrert virkelighet og hva slike avvik skyldes. Det er dessuten undersøkt og redegjort for hvordan usikkerhet presenteres ...
  • Revisjon av motorferdselsloven - verdier, interesser og veivalg 

   Kleven, Terje; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2006:16, Report, 2006)
   Rapporten sammenfatter konklusjoner og anbefalinger fra prosjektets Rådgivende gruppe om behov for revisjon av dagens lovgivning om regulering av motorferdsel i utmark. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Saglie, Inger-Lise; Tennøy, Aud (NIBR prosjektrapport 2000:19, Report, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...
  • Tilgjengelighet for funksjonshemmede 

   Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2002:08, Report, 2002)
   I denne rapporten belyses problemstillingene rundt tilgjengelighet for funksjonshemmede, ved nybygging og i eksisterende bygninger. Når det gjelder nybygging, er det fokusert på om dagens regelverk gir god tilgjengelighet, ...
  • Universell utforming i nye boligprosjekter 

   Vestby, Guri Mette; Lund-Iversen, Martin; Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2007:14, Report, 2007)
   Rapporten er basert på dybdeintervjuer med sentrale aktører i fire nye boligprosjekter i Osloregionen. Den viser hvordan de oppfatter universell utforming og hva slags konkrete barrierer de ut fra sine erfaringer og ...
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:10, Report, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...