• Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 12/18, Report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars Petter; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Report, 2006)
   Housing allowances form an important part of the Norwegian housing policy. The allowances cover part of the housing expenses and they are meant to stimulate targeted households to obtain or retain a level of housing ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 2/10, Report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2012 

   Sandlie, Hans Christian; Grødem, Anne Skevik (NOVA Rapport 14/13, Report, 2013)
   This report presents results from a project that NOVA has carried out in collaboration with Fafo on behalf of the Norwegian State Housing Bank. The purpose of the project is to provide new and updated knowledge about ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 23/03, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 8/10, Notat, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   This research report addresses the challenges of housing provision in light of the ageing society. The proportion of the population over 70 years old may increase from 9 per cent to 19 per cent between 2016 and 2060, ...
  • Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked 

   Sandlie, Hans Christian; Seeberg, Marie Louise (NOVa Notat 1/13, Notat, 2013)
   The topic of this study is the increased labour immigration into Norway in recent years and, more specifically, the impact and dynamics of this immigration on the Norwegian housing market. As labour immigrants in Norway ...
  • Hva sier loven - hva tror folk? 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 6/06, Report, 2006)
   The subject of this report concerns a study to determine how much the public know about the legal dos and donö‚'ts in the rental market. Norwayö‚'s housing policy seeks primarily to ensure everybody has a chance to obtain ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Research report, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Report, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Report, 2011)
   The social housing field can be characterized as fragmented. Firstly, the responsibility for different elements of social housing policy is often divided across multiple administrative units. Secondly, the social housing ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 2/2016, Notat, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...
  • To må man være 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 9/08, Report, 2008)
   Til tross for forholdsvis store endringer i livsløpsmønstre og i rammebetingelsene på boligmarkedet, er det forbløffende stor grad av kontinuitet i ungdommens boligønsker og boligvalg. På 1990-tallet var den mest markante ...
  • Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk 

   Halvorsen, Rune; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 5/12, Notat, 2012)
   På 2000-tallet har norsk boligpolitikk fått et sterkere innslag av reguleringspolitiske virkemidler for å fremme sosial deltakelse og inkludering, og forhindre negativ forskjellsbehandling i boligmarkedet. Dette notatet ...
  • Utenfor de boligsosiale ordningene 

   Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo (NOVA Notat 1/09, Notat, 2009)
   Den boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene ...
  • Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 4/14, Notat, 2014)
   De senere årene har leiemarkedet fått ny aktualitet. Fra flere hold blir det pekt på behovet for en mer velfungerende utleiesektor med økt profesjonell utleie. I dette notatet peker vi på hvordan profesjonell utleie kan ...