• Evaluering av Statens naturoppsyn 

   Falleth, Eva Irene; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2005:5, Report, 2005)
   Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet på bakgrunn av lov om statlig naturoppsyn i 1996. SNO har i dag etablert et landsdekkende naturoppsyn basert på et eget profesjonelt oppsynskorps i kombinasjon med lokale tjenestekjøp. ...
  • Lokal bærekraft 

   Nenseth, Vibeke; Saglie, Inger-Lise; Arnesen, Odd Eirik (NIBR-rapport 2004:18, Report, 2004)
   Prosjektet har undersøkt LA21-satsingen i norske kommuner gjennom en ekstensiv telefon-survey til 100 kommuner og intensive case-studier i tre kommuner. Integrering av LA-arbeidet i kommuneplanleggingen og kommunale ildsjeler ...
  • Medvirkning i byplanlegging i Norge 

   Falleth, Eva Irene; Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2008:37, Report, 2008)
    Rapporten presenterer funn fra en studie som har sett på medvirkning fra lokalsamfunnet i byplanlegging. Formålet har vært å få et generelt overblikk over kontakt, samarbeid og medvirkning i reguleringsplaner, med et ...
  • Motorferdsel i utmark - omfang, erfaringer og effekter 

   Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise; Kleven, Terje; Reitan, Ole (NIBR-rapport 2006:15, Report, 2006)
   Rapporten sammenstiller foreliggende kunnskap om motorferdsel i utmark og dens effekter på natur, dyreliv og mennesker. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn
  • Revisjon av motorferdselsloven - verdier, interesser og veivalg 

   Kleven, Terje; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2006:16, Report, 2006)
   Rapporten sammenfatter konklusjoner og anbefalinger fra prosjektets Rådgivende gruppe om behov for revisjon av dagens lovgivning om regulering av motorferdsel i utmark. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn
  • Spredt utbygging og jordvern 

   Bloch, Vilni Verner Holst; Bye, Anne Snellingen; Steinnes, Margrete; Saglie, Inger-Lise; Falleth, Eva Irene (NIBR-rapport 2006:06, Report, 2006)
   I prosjektet er det gjennomført en landsdekkende undersøkelse av omfang og utbygging på jordbruksarealer. Spredt utbygging er den viktigste formen for nedbygging av jordbruksarealer sammenlignet med tettstedsutvidelser. ...
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Saglie, Inger-Lise; Tennøy, Aud (NIBR prosjektrapport 2000:19, Report, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...