• Kvinner i reindrifta 

      Karlstad, Stig; Falkenborg, Kari; Riseth, Jan Åge; Krogh, Unni (Samarbeidsrapport NIBR/Norut Samfunn 2002, Report, 2002)
      Rapportens formål er å synliggjøre kvinners rolle og betydning i reindriftsnæringen og reindriftshusholdene. Dette er gjort gjennom intervju, innhenting av registerdata, tidsbrukregistreringer og litterturstudier. Resultatene ...