• Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av kystsonen 

      Stokke, Knut Bjørn; Lund-Iversen, Martin; Rinde, Eli; Moy, Frithjof; Havnen, Eli (Report, 2012)
      Kystsonen er utsatt for økende press fra utbygging og andre tiltak, og ofte fattes beslutninger om arealbruk «bit for bit» uten å vite hvilke konsekvenser tiltakene har totalt sett. Utbyggingen i kystsonen har fått mye ...