• Boligbygging i Nydalen 

   Orderud, Geir Inge; Røe, Per Gunnar (NIBR-rapport 2002:04, Report, 2002)
   Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på private utbyggeres rolle i boligbyggingen i Nydalen. Det er gjort undersøkelser av hvilke typer boliger som bygges og hvilke prosesser som ligger bak den utbyggingen som tar ...
  • Covid-19: informasjon, etterlevelse og vaksinasjon blant innvandrere–en kunnskapsoppsummering 

   Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Wiig, Henrik; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært tredelt. Kunnskapsoppsummeringen skal sammenfatte erfaringer med å nå frem med covid-19 relatert informasjon til innvandrermiljøer, ...
  • Distinguishing between Sources of Natural Dissolved Organic Matter (DOM) Based on Its Characteristics 

   Vogt, Rolf David; Porcal, Petr; Hejzlar, Josef; Paule‐Mercado, Ma. Cristina; Haaland, Ståle Leif; Gundersen, Cathrine Brecke; Orderud, Geir Inge; Eikebrokk, Bjørnar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Increasing levels of dissolved organic matter (DOM) in watercourses in the northern hemisphere are mainly due to reduced acid rain, climate change, and changes in agricultural practices. However, their impacts vary in time ...
  • Effektivisering av kommunale planprosesser for boligbygging 

   Orderud, Geir Inge; Nordahl, Berit (NIBR-notat;106, Report, 2022)
   Rapporten sammenstiller initiativ rettet mot forenkling og effektivisering av planavklaringer, regnet fra planinitiativ til endelig vedtak for boligbygging. Rapporten går gjennom igjennom formelle endringer de senere årene, ...
  • Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19) 

   Onsager, Knut; Nygård, Marit; Orderud, Geir Inge; Wiig, Henrik (NIBR-rapport;2020:20, Research report, 2020-10)
   Rapporten er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Det konkluderes blant annet med at programmet i stor grad har vært vellykket, og spilt en viktig komplementær rolle i en større ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2020:27, Research report, 2021-02)
   Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig ...
  • Innvandring og selvsysselsetting 

   Orderud, Geir Inge (NIBR prosjektrapport 2001:15, Report, 2001)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ analyse av selvsysselsetting blant innvandrere i Norge, sammen med en syntese hvor også resultater fra den kvalitative analysen under samme prosjekt blir trukket ...
  • Sammenhengen mellom jordbruket og de multifunksjonelle dimensjonene 

   Orderud, Geir Inge (NIBR-notat 2003:105, Notat, 2003)
   Notatet tar for seg sammenhengen mellom jordbruket og multifunksjonelle dimensjoner, med vekt på bosetting i distriktene og kulturlandskapet. Den regionale sysselsettingsutviklingen i jordbruket i perioden 1970 til 2000 ...
  • Staten og bærekraftig byutvikling 

   Millstein, Marianne; Orderud, Geir Inge; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2016:10, Report, 2016)
   Målene om reduksjon i klimautslipp og om at vekst i persontransport skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, krever en bedre og mer samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rapporten ser på hvilke roller ...
  • Uneven Spatial Development: a review of theories and methods 

   Orderud, Geir Inge (NIBR Working Paper;2024:104, Working paper, 2024-06)
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:10, Report, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...