• By- og småstedsregionene i Innlandet 

   Onsager, Knut (NIBR-rapport 2009:14, Report, 2009)
   Rapporten belyser regionale ressurser, innovasjon og utvikling i Innlandet i perioden 1998-2008 og forklaringer drøftes. Utviklingen vurderes så i lys av enkelte nasjonale og internasjonale trender i samme periode. ...
  • "City regions, advantages and innovation" 

   Onsager, Knut; Aslesen, Heidi; Gundersen, Frants; Isaksen, Arne; Langeland, Ove (NIBR Report 2010:5, Report, 2010)
   The report forcuses on regional advantage and innovation, industrial development and challanges in a more knowledge based economy, and analyse empirically such properties in main types of small and large city regions in ...
  • "Derfor blir vi her"- innvandrere i Distrikts-Norge 

   Søholt, Susanne; Aasland, Aadne; Onsager, Knut; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2012:5, Report, 2012)
   Formålet med studien har vært å skaffe mer kunnskap om hva innvandrere selv legger vekt på når de velger å bli boende i norske distriktskommuner. I tillegg til arbeid og bolig er hovedfunnene: opplevelse av trygghet og ...
  • Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19) 

   Onsager, Knut; Nygård, Marit; Orderud, Geir Inge; Wiig, Henrik (NIBR-rapport;2020:20, Research report, 2020-10)
   Rapporten er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Det konkluderes blant annet med at programmet i stor grad har vært vellykket, og spilt en viktig komplementær rolle i en større ...
  • Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner 

   Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian B.; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (IRIS-rapport 2018/184, Report, 2018)
   IRIS og NIBR fikk i april 2016 oppdraget med å evaluere Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner (2014-18). I august 2016 ble det lever en delrapport (NIBR notat 2016-106) som belyser ...
  • FoU- og innovasjonsstatistikken 

   Onsager, Knut; Frants Gundersen (NIBR-notat 2011:111, Notat, 2011)
   Last ned gratis Notatet beskriver egenskaper ved SSBs utvidete FoU og innovasjonsdata for 2006 og 2008, og drøfter og vurderer materialets egnet for regional dokumentasjon og analyse. Tilknyttet prosjekt Prosjekt for ...
  • HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Arbo, Peter; Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:09, Report, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Kompetanseintensive næringer og tjenester 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:20, Report, 2010)
   Økt utdanningsnivå og vekst av kompetansearbeidsplasser er trekk ved kunnskapassamfunnets utvikling. I rapporten beskrives lokalisering og regional utvikling for yrkesbefolkningen med høgere utdanning samt for arbeidsplasser ...
  • Kunnskapsgrunnlag for regional utviklingsplan: perspektiv, metodar og analysar i ein samproduksjonsprosess i Vestland fylke 

   Bergsli, Heidi; Dietz, Jan; Onsager, Knut; Monkerud, Lars Chr.; Lundberg, Aase Kristine (NIBR-notat;2023:107, Working paper, 2023)
   Notatet presenterar perspektiv, metodar og resultat frå arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for Utviklingsplan for Vestland 2024-2028 regional planstrategi, på oppdrag for Vestland fylkeskommune. Kunnskapsgrunnlaget sitt ...
  • Kunnskapsøkonomi og klynger 

   Sæther, Bjørnar; Onsager, Knut (NIBR-rapport 2003:04, Report, 2003)
   Rapporten drøfter begreper som kunnskapsøkonomi og klynger, og analyserer empirisk betingelser og mekanismer bak framveksten av en kunnskapsintensiv næringsklynge i Halden.
  • Litteraturstudie: små og mellomstore byer og regional utvikling 

   Olaf Foss; Dag Juvkam; Onsager, Knut (NIBR-notat 2006:111, Notat, 2006)
   Last ned gratis Siktemålet var å undersøke i hvilken grad forestillinger om små og mellomstore byers rolle i regional utvikling har inntatt noen plass i regionalpolitisk tenkning, slik det evt. avspeiles i nyere forsknings- ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune med hovedvekt på Lovund 

   Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:30, Report, 2011)
   Rapporten belyser utviklingen i Lurøy kommune (Nordland) og på øya Lovund spesielt. Utviklingen i folketall og arbeidsplasser i Lurøy, og særlig på Lovund, har det siste tiåret utviklet seg klart bedre enn gjennomsnittet ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:24, Report, 2011)
   Rapporten beskriver og forklarer utviklingen i Sandøy kommune (Møre og Romsdal) og drøfter utfordringer framover. Sandøy har hatt en langt bedre utvikling i arbeidsplasser og folketall det siste tiåret enn flertallet av ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2012:23, Report, 2012)
   Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser og noen utfordringer ...
  • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
   Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
  • Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling 

   Onsager, Knut (NIBR-rapport;2019:7, Research report, 2019-07)
   Rapporten retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge, og belyser noen sentrale utviklingstrekk og -perspektiver, politikkfelt, virkemidler og utviklingssamarbeider mellom kommuner.
  • Næringsmiljø og utvikling i Fredrikstad-regionen 

   Onsager, Knut; Frants Gundersen; Ove Langeland; Steinar Norman (NIBR-notat 2005:119, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet belyser næringsstrukturer og utviklingstrekk i Fredrikstadregionen de senere årene, og retter et spesielt søkelys på kultur og kreative næringer. Det vises til at disse næringer har utviklet seg ...
  • Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:12, Report, 2010)
   Rapporten belyser Osloregionens egenskaper, styrker og svakheter, som kompetanse-, innovasjons- og utviklingsregion. Avslutningsvis omtales noen utfordringer fremover. Tilknyttet prosjekt Regionale fortrinn, utviklingstrekk ...
  • Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Marianne (NIBR-rapport;2021:17, Research report, 2021-10)
   Sammendrag: Rapporten belyser først noen sentrale strukturer og utviklingstrekk i Osloregionen de senere årene samt noen betingelser, antatte drivere og utfordringer fram mot 2030. I andre del belyses Osloregionen ...
  • Regional innovasjon og næringsutvikling 

   Gundersen, Frants; Onsager, Knut (NIBR-rapport 2011:12, Report, 2011)
   Rapporten belyser regional FoU og innovasjon både teoretisk og empirisk. De empiriske delene er basert på analyser av Statistisk sentralbyrås FoU- og innovasjonsundersøkelser. Rapporten dokumenterer store regionale variasjoner ...