• Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035 

   Eika, Anders; Tønnessen, Marianne; Astrup, Kim; Nordahl, Berit Irene (NIBR-rapport;2022:10, Report, 2022)
   Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune trenger innspill til deres arbeid med ny arealdel til kommuneplan og en boligplan. Første del av rapporten kartlegger en rekke faktorer som er viktige for utviklingen av ...
  • Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser? 

   Nordahl, Berit Irene; Ruud, Marit Ekne; Føreland, Jan Willy; Frøyseth, Vibeke; Totland, Elisabeth; Lislevand, Anne S. (Research report, 2019-01-01)
   Rapporten synliggjør at fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder ofte er krevende. Kommuner i sentrale byområder må håndtere en stor befolkningsvekst og samtidig følge opp nasjonale og regionale målsettinger ...
  • Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

   Kristiansen, Are; Kaasen, Liv; Hammershaug, Silje Sørlie; Føreland, Jan Willy; Hanssen, Gro Sandkjær; Nordahl, Berit Irene (Research report, 2019-05)
   Denne veilederen beskriver prosesser og metoder for fortetting og transformasjon med bykvalitet. Arbeidet har tatt utgangspunkt i seks eksempelområder fra bybåndet. Aktiv involvering av kommunene og de andre partene i ...
  • Tiltak og virkemidler for å stimulere boligbygging og boligsektoren i lavkonjunktur 

   Nordahl, Berit Irene; Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat;2023:119, Working paper, 2023)
   Notatet lister opp en rekke mulige tiltak som både direkte og indirekte vil kunne bidra til å dempe nedgangen i boligbyggingen under en lavkonjunktur. I tillegg berøres hva utbyggere eventuelt selv kan bidra med