• Befolkning og bolig – Buskerud 

   rolfb; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2015:105, Notat, 2015)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Buskerud fylkeskommune. Utgangspunktet er en rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet for Osloregionen, en ...
  • Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms 

   Kjetil Sørlie; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2008:109, Notat, 2008)
   Last ned gratis Nord-Troms har i det lange løp hatt en svak nedgang i folketallet, og det gjelder alle kommunene i regionen. Nordreisa og Skjervøy har siste tiår hatt litt mindre nedgang enn de andre, men de spør seg hele ...
  • Bolyst og stedsattraktivitet 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2009:111, Notat, 2009)
   Last ned gratis Resultatene fra Bo- og flytteundersøkelsen i 2008 viser at arbeid i større grad blir brukt som begrunnelse for å flytte til og bli boende i de perifere distirksregionene enn i andre typer regioner. En grunn ...
  • Bosetting og flytting i etableringsfasen for bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2005:124, Notat, 2005)
   Last ned gratis Ved hjelp av et tabellsett presenteres for hver by tall for bofasthet, tilbakeflytting, fraflytting, tilflytting og videreflytting for fem årskull midt i 30-årene. Årskullene er fulgt fra de var 15 år, ...
  • Bosetting og flytting i etableringsfasen for seks bykommuner i Østfold 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2006:114, Notat, 2006)
   Last ned gratis Ved hjelp av SSBs flyttehistoriemateriale, hvor alle flyttemeldingene i landet fra og med 1964 er lenket sammen i individuelle flyttekjeder, er årskullene født 1966-70 fulgt fra de var 15 år, til de var ...
  • Demografi og mobilitet i Møre og Romsdal 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2003:101, Notat, 2003)
   Møre og Romsdal har hatt netto utflytting gjennom ungdomsfasen og netto innflytting av småbarnsfamilier gjennom mange år. Fylket har en nokså homogen utvikling de fleste steder. Ungdomsutflyttingen har gradvis økt noe, og ...
  • Fireårige folketallsutsikter 

   frodek; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2006:138, Notat, 2006)
   Last ned gratis Det er utarbeidet en modell med dette notatet som veileder, som gir anslag for folketall i en kommune, sett fire år fram. Modellen baserer seg på utsiktsanalyse, som tar utgangspunkt i årskullenes forløp ...
  • Flyttemønster for utvalgte årskull i Nedre Glommaregionen 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2002:102, Notat, 2002)
   Hvor henter Fredrikstad og Sarpsborg sine tilflyttere? Og hvor velger barn fra de to byene å bosette seg, hvis de på permanent basis flytter? De som flytter fra byene har mer utdanning enn de som kommer inn, men er ikke i ...
  • Flytting i Vestfoldkommunene gjennom aldersfasen 15-40 år 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2006:115, Notat, 2006)
   Last ned gratis For hver kommune i Vestfold er det stilt 14 spørsmål som er belyst eller besvart gjennom fem sett av tabeller. Spørsmålene gjelder bofasthet, tilbakeflytting, fraflytting, tilflytting og videreflytting ...
  • Flytting og livsinntekt gjennom første del av voksenlivet 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2008:120, Notat, 2008)
   Notatet inngår som en del av KRD-prosjektet "Sentraliseringens pris". Når sentralisering måles som langsiktig flytting av inntekt, utover det som måles gjennom flytting av personer, øker sentraliseringsstyrken med omtrent ...
  • Hadeland som bostedsregion 

   gurmet; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2007:107, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet beskriver data om voksne som er ferdig med etableringsfasen i hver av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker og for regionen som helhet, og gir et bilde av i hvilken grad og for hvem regionen er attraktiv ...
  • Levekårsutvikling og flytting i Groruddalen 

   Kjetil Sørlie; Eli Havnen (NIBR-notat 2006:137, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet presenterer en analyse av befolkningsutviklingen og flyttemønsteret til treårskull i ungdoms- og etableringsfasen i Groruddalen gjennom periodene 1989-1997 og 1995-2003. Vi følger ungdommene gjennom ...
  • Nyinnflytting, videreflytting og annen storbydemografi 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2003:111, Notat, 2003)
   Last ned gratis Stadig flere av landets unge flytter inn til storbyene. Av alle som kommer har det vært vanlig at omtrent 60 prosent har flyttet ut igjen innen de er 35 år. Tendensen til å flytte videre har i de siste ...
  • Nyskaping i Sogn og Fjordane 

   Frants Gundersen; Ove Langeland; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2004:105, Notat, 2004)
   Last ned gratis I notatet diskuterast vilkår for innovasjon samt korleis Sogn og Fjordane fylke kjem ut samanlikna med landet elles og nokre andre fylker, når det gjeld næringsstruktur, forsking og utvikling i næringslivet ...
  • Rekruttering av kvinner til kyst- og bygde-Norge 

   Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2002:114, Notat, 2002)
   Last ned gratis Flyttes det mye fordi man er ute etter å få arbeid? Hvor stor del av flyttingene dreier dette seg om, for eksempel til forskjell fra de som flytter fra en jobb til en annen. Hvor mange får barn i forbindelse ...
  • Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster 

   gurmet; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2012:107, Notat, 2012)
   Last ned gratis Statistisk materiale med kommentarer, dels for hele kommunen og dels brutt ned på de enkelte områder. Livsløpsdata for ti årskull som er ferdig med etableringsfasen. Tema: Stabilitet, bofasthet og flytting. ...
  • Tilgang til offentlige tjenester som motiv for bostedsvalg 

   Kjetil Sørlie; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2013:109, Notat, 2013)
   Last ned gratis I hvor stor grad betyr tilgang til offentlige tjenester noe som motiv for bostedsvalg? Bo- og flyttemotiv-undersøkelsen 2008 viser at 24 prosent har dette som del av et flytte/bomotiv, mens 37 prosent ...
  • Vestfold i dag - situasjon og utviklingstrekk 

   Vidar Vanberg; Kjetil Sørlie; Per Medby; Dag Juvkam; Frants Gundersen; Olaf Foss (NIBR-notat 2007:101, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et forprosjekt for Vestfold fylkeskommune. I notatet sammenstilles tabeller og indikatorer med sikte på å utvikle resonnementer og problemstillinger knyttet til enkelte sektorer og til samspillet ...