• Driftskostnader og skattegrunnlag 

   Medby, Per; Karlstad, Stig (NIBR-rapport 2008:36, Report, 2008)
   Rapporten analyserer forholdet mellom sentralisering og kommunenes driftsutgifter og skattegrunnlag.  Statistiske analyser viser ikke overraskende at driftsutgiftene er høyest i kommuner med lavt innbyggertall. Kommuner ...
  • Infrastruktur og investeringer - Virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene 

   Medby, Per; Karlstad, Stig (NIBR-rapport 2008:35, Report, 2008)
   Sentralisering innbærer utfordringer knyttet til tilpasning av infrastruktur i både vekstkommuner og nedgangskommuner. Tregheter i tilpasningen kan medføre at kommuner har en kapitalbeholdning som ikke er tilpasset ...
  • Kvinner i reindrifta 

   Karlstad, Stig; Falkenborg, Kari; Riseth, Jan Åge; Krogh, Unni (Samarbeidsrapport NIBR/Norut Samfunn 2002, Report, 2002)
   Rapportens formål er å synliggjøre kvinners rolle og betydning i reindriftsnæringen og reindriftshusholdene. Dette er gjort gjennom intervju, innhenting av registerdata, tidsbrukregistreringer og litterturstudier. Resultatene ...