• Byggesaksreformen - kvalitet gjennom papirflommen? 

   Edvardsen, Hege Marie; Guttu, Jon; Kann, Frode (NIBR-rapport 2004:21, Report, 2004)
   Nytte- og kostnadselementer ved reformen vurderes, med sikte på å finne ut om reformen samlet sett kan sies å ha en positiv eller negativ effekt. På kostnadssiden har reformen krevd betydelig økt ressursinnsats, både blant ...
  • Distriktspolitisk avgrensning 

   Mønnesland, Jan; Juvkam, Dag; Kann, Frode; Hagen, Karl-Erik; Lian, Jon Inge (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2002, Report, 2002)
   Rapporten gir en evaluering av den differensierte arbeidsgiveravgiften i forhold til de distriktspolitiske målsettinger. Det etableres et sett indikatorer som gir et distriktspolitisk virkeområde som skal gi "best mulig ...
  • Møre og Romsdal - et reiselivsfylke med ambisjoner 

   Gundersen, Frants; Kann, Frode; Samuelsen, Roar (NIBR-rapport 2011:2, Report, 2011)
   Rapporten undersøker effektene av fylkeskommunens virkemiddelbruk på drøyt 48 millioner kroner overfor reiselivsnæringen i fylket i perioden 2006-2009. Konklusjonen er at effekten var størst hos Fjord Norge AS og de 30 ...
  • Oppgaveforskyvning mellom 1. og 2. -linjetjenesten 

   Kann, Frode (NIBR-notat 2010:108, Notat, 2010)
   Last ned gratis Notatet er et sammendrag av NIBR-rapport 2010:1 med samme tittel. Tilknyttet prosjekt Oppgaveforskyvning mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten - økonomiske virkninger og alternative finansieringsordninger
  • Regionaløkonomiske virkninger av reiseliv 

   Johansen, Steinar; Kann, Frode; Dybedal, Petter (NIBR-rapport 2002:23, Report, 2002)
   Rapporten oppsummerer tredje del av et prosjekt om utvikling av data og modeller til analyse av turismens regionale og lokale betydning. Tidligere deler av prosjektet har bestått i utvikling av et regionalisert satelittregnskap ...
  • Samfunnsøkonomisk vurdering av universell utforming 

   Kann, Frode; Jon Guttu (NIBR-notat 2005:118, Notat, 2005)
   Last ned gratis Drøfting av premisser for og vurdering av muligheten for å konkretisere samfunnsøkonomiske aspekter ved gjennomføring av universell utforming, samt forslag til hvordan slike analyser kan gjennomføres.
  • Samfunnsøkonomiske konstnader ved fallulykker i boligtrapper 

   Kann, Frode; Langset, Bjørg; Medby, Per (NIBR-rapport 2010:23, Report, 2010)
   Rapporten drøfter samfunnøkonomiske effekter av fallulykker basert på norsk og utenlandsk litteratur og skisserer et opplegg for en analyse av kostnader ved fallulykker. Tilknyttet prosjekt Samfunnsøkonomisk analyse av ...
  • Storbyregioners funksjonelle grenser 

   Juvkam, Dag; Kann, Frode; Lian, Jon Inge; Samuelsen, Roar; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2011:16, Report, 2011)
   Rapporten drøfter og foreslår funksjonelle grenser for fem norske storbyregioner; Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Arbeidspendling og reisetider er vesentlige for avgrensningene. Tilknyttet prosjekt ...
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:10, Report, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...