• Alternative anvendelser av arealer i Groruddalen 

   Johansen, Steinar; Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2002:106, Notat, 2003)
   Last ned gratis Notatet viser resultater av PANDA-framskrivninger for nærings- og sysselsettingsutviklingen i Oslo/Akershus basert på forutsetinger levert av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har hatt som formål ...
  • Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyser 

   Johansen, Steinar; Langset, Bjørg; Foss, Olav (NIBR-rapport 2015:16, Report, 2015)
   Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften i byregioner og til å øke kunnskapen om betydningen for økonomisk vekstkraft av samhandling mellom by og omland. I fase 1 av programmet (analysefasen) ...
  • Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Barlindhaug, Rolf; Johansen, Steinar (NIBR-notat 2013:106, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet gir en gjennomgang av befolkningsutvikling og migrasjon i og til/fra Asker, og hvilken betydning ulike scenarioer for framtidig vekst vil ha for kommuneøkonomien. Kommunen har gitt innspill i form ...
  • Eldrebølgen i Harstad kommune mot 2030 

   Johansen, Steinar (NIBR-notat 2010:114, Notat, 2010)
   Last ned gratis Med utganspunkt i befolkningsframskrivninger og gitte behovsfrekvenser fordelt på alder og omsorgstype har vi framskrevet behover for eldreomsorg i Harstad mot 2030. Metodikken er relativt enkel og kan ...
  • Etterevaluering av NAV IKT Basis 

   Johansen, Steinar; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2014:9, Report, 2014)
   En viktig forutsetning for NAV-reformen var at man utviklet et IKT-system som kunne brukes fra dag 1. IKT Basisprosjektet innebar at man på kort sikt utviklet en teknologisk sett trygg og ikke så komplisert løsning. ...
  • Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner 

   Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian B.; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (IRIS-rapport 2018/184, Report, 2018)
   IRIS og NIBR fikk i april 2016 oppdraget med å evaluere Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner (2014-18). I august 2016 ble det lever en delrapport (NIBR notat 2016-106) som belyser ...
  • Infrastruktur gjør forskjell - Evaluering av SIVA 2002-2008 

   Johansen, Steinar; Gundersen, Frants; Furre, Harald; Brastaad, Bjørn; Flatnes, André (Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010, Report, 2010)
   Denne rapporten evaluerer SIVA som helhet. Effektene i forhold til virksomhetens hovedmål og delmål er også evaluert. Gjennomgående får SIVA gode skussmål og vurderes som en viktig pådriver i utviklingsprosesser. Selskapet ...
  • Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2008:22, Report, 2008)
   Store Norske er fortsatt den største enkeltvirksomhet på Svalbard. Utviklingen i kulldriften er av avgjørende betydning for utviklingen i samfunnet i Longyearbyen når det gjelder arbeidsplasser, befolkning, tjenesteproduksjon ...
  • Regionaløkonomiske virkninger av reiseliv 

   Johansen, Steinar; Kann, Frode; Dybedal, Petter (NIBR-rapport 2002:23, Report, 2002)
   Rapporten oppsummerer tredje del av et prosjekt om utvikling av data og modeller til analyse av turismens regionale og lokale betydning. Tidligere deler av prosjektet har bestått i utvikling av et regionalisert satelittregnskap ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Longyearbyen 

   Hild Marte Bjørnsen; Johansen, Steinar (NIBR-notat 2007:106, Notat, 2007)
   Last ned gratis Tidligere har det vært gjennomført årlige analyser av samfunns- og næringsutviklingen i Lonyearbyen. I forbindelse med at TØI og NIBR fra 2007 til 2009 overtar ansvaret for disse analysene, har det vært ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2007 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2007:23, Report, 2007)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2005 til 2006. Analysen strekker seg likevel tilbake til 1991, og den fokuserer mest på utviklingen i Longyearbyen. Basert på vurderinger ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2008 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2008:21, Report, 2008)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2006 til 2007. Rapporten inneholder i tillegg en historisk oversikt tilbake til 1991 og femårig framskrivninger av sysselsetting og ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2009:35, Report, 2009)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2007-2008. Rapporten inneholder i tillegg en historisk oversikt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Analysen forkuserer mest på ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2010 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2010:27, Report, 2010)
   I denne rapporten dokumenteres samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2008-2009, med hovedfokus på utviklingen i Longyearbyen og Svea. Redusert aktivitet i kulldriften og reiselivet har ført til redusert aktivitet ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2011 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2011:26, Report, 2011)
   Rapporten omhandler samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2009 til 2010, med historisk oversikt tilbake til 1991. Analysen fokuserer mest på utviklingen i Longyearbyen og gruvedriften i Svea, men også aktiviteten ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2012:24, Report, 2012)
   Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard er skrevet på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre (LL). Oppdraget er finansiert som et spleiselag, der Store Norske Spitsbergen Grubekompani as (SNSG), Sparebank1 Nord-Norge avdeling ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2013 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2013:26, Report, 2013)
   Rapporten dokumenterer samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2011 til 2012, og gir en historisk oversikt tilbake til 1990-tallet. Hovedfokus er på utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2014 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2014:26, Report, 2014)
   Rapporten dokumenterer samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2012 til 2013, satt i en historisk kontekst. Hovedfokuset i analysen er utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens resultater ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2015 

   Johansen, Steinar; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2016:8, Report, 2016)
   Aktiviteten i kulldriften på Svalbard har de siste årene blitt kraftig redusert, blant annet på grunn av sviktende kullpris. Fra høsten 2016 vil det derfor bli driftshvile i Svea/Lunckefjell, men fortsatt drift i Gruve 7 ...
  • Samfunnsutviklingen i Ringsaker 

   Johansen, Steinar; Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport;2019:5, Research report, 2019-02)
   I forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel har NIBR gjennomført en analyse av samfunnsutviklingen i Ringsaker. Rapporten tar særlig for seg næringsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og befolkningsutvikling, ...