• Boligkarriere for startlånsøkere 

   Barlindhaug, Rolf; Johannessen, Katja; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:15, Report, 2011)
   Studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen. Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter ...
  • Bostedsløse i Norge 2008 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2009:17, Report, 2009)
   Kartlegging av bostedsløse personer i kontakt med hjelpeapparatet 2008 er den fjerde nasjonale registreringen av bostedsløse personer i Norge. Undersøkelsen er en tverrsnittstudie som viser antall bostedsløse personer på ...
  • Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2013:5, Report, 2013)
   Norsk institutt for by- og regionforskning kartla i uke 48 2012 antall bostedsløse personer i Norge. Undersøkelsen viser at i månedskiftet november/desember 2012 var 6259 personer i Norge uten bolig. Dette tilsvarer 1,26 ...
  • Forklaringer på bostedsløshet 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2013:6, Report, 2013)
   Rapporten belyser årsaker til bostedsløshet med grunnlag i en kvantitativ kartlegging av bostedsløshet og casestudier i Drammen, Haram, Sandnes og Tromsø og i bydelene Sagene i Oslo og Årstad i Bergen. Casestudiene ...
  • Globalisering og boligpolitikk 

   Indset, Marthe; Johannessen, Katja; Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2011:18, Report, 2011)
   Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri ...
  • Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune 

   Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2014:10, Report, 2014)
   Rapporten er en kartlegging av omfanget av bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen kommune. I tillegg gir rapporten informasjon om årsaker til bostedsløshet i kommunen samt ser nærmere på bolig- og ...
  • Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk 

   Barlindhaug, Rolf; Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2011:8, Report, 2011)
   Basert på seks konstruerte klienthistorier, hver med to ulike forløp, beregnes kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av økt boligsosial innsats i kommunene Fræna og Porsgrunn. Formålet med rapporten er å vise et opplegg ...
  • Et liv mellom bygningene 

   Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2008:18, Report, 2008)
   Rapporten ser på bostedsløse personers hverdag i Oslo. Gjennom intervjuer med åtte bostedsløse personer gir rapporten et bilde av hvordan et liv uten bolig kan fortone seg. Rapporten konkluderer med at bostedsløse personer ...
  • På ubestemt tid 

   Johannessen, Katja; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2011:13, Report, 2011)
   Prosjektet kartlegger kommunenes bruk av midlertidige botilbud samt kvaliteten i disse, gjennom en survey til et utvalg kommuner og midlertidige botilbud. I tillegg til å gi en oversikt over bruken av midlertidige botilbud ...
  • På vei til egen bolig 

   Dyb, Evelyn; Haug, Marit; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2008:15, Report, 2008)
   Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet hadde fem konkrete resultatmål som skulle nås i løpet av prosjektperioden. Rapporten gir en vurdering av måloppnåelse i strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, ...
  • Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2010:8, Report, 2010)
   Kriminalomsorgsmeldingen legger fram en rekke forslag til tiltak som skal støtte opp om målet om at innsatte skal ha en rimelig sjanse til å leve et liv uten kriminalitet etter løslatelsen. Tilbakføringsgarantien står ...
  • Skedsmo kommune – en boligsosial analyse 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johannessen, Katja; Renå, Helge (NIBR-rapport 2013:8, Report, 2013)
   Analyse av Skedsmo kommunes boligsosiale utfordringer. Analysen skal legge et grunnlag for bedre boligsosialt arbeid i kommunen og planlegging av Skedsmo kommunes fremtidige boligpolitikk. I studien inngår en kartlegging ...
  • Tilbakeføring av straffedømte 

   Johannessen, Katja; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2011:20, Report, 2011)
   Rapporten er en kommentert bibliografi over litteratur om løslatelse fra fengsel og tilbakeføring til samfunnet. Bibliografien tar for seg litteratur som direkte omhandler forsøk eller arbeid med gode løslatelsesprosesser. ...
  • Unges etablering på boligmarkedet – er stigen trukket opp? 

   Astrup, Kim; Medby, Per; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2013:22, Report, 2013)
   Siden 2007 har det vært en liten nedgang i andel boligeiere blant unge mellom 20–35 år. I denne perioden har det skjedd viktige endringer i unges etableringsbetingelser. Rapporten ser på hva disse endringene består i, og ...
  • "Vi her på Ammerud" 

   Johannessen, Katja; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2010:29, Report, 2010)
   Gjennom kvalitative intervjuer, samt statistisk bakgrunnsmateriale, er det kartlagt ressurser og muligheter, svakheter og mangler innen tema som oppvekstvilkår og levekår, sosiale forhold og boligforhold, fritid- og ...
  • Å bo på Lindeberg – beboeres erfaringer med området 

   Ruud, Marit Ekne; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2014:11, Research report, 2014)
   Rapporten tar for seg hvilke oppfatninger og erfaringer et utvalg beboere på Lindeberg har om området og nærmiljøet sitt, som en del av Områdeløft Lindeberg. Hensikten er å se om tiltak til nå har hatt en positiv effekt, ...