• Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:101, Working paper, 2019-02)
   Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte ...
  • EU og nasjonal boligpolitikk 

   Indset, Marthe (NIBR-notat 2010:112, Notat, 2010)
   Last ned gratis En kartlegging av EUs politikk som berører nasjonal boligpolitikk Tilknyttet prosjekt Utkastelser og tvangssalg
  • EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner 

   Indset, Marthe; Schou, Arild; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2018:13, Report, 2018)
   Norsk kommunesektor berøres politisk og rettslig av EU/EØS. Rapporten dokumenter resultatene av en kartlegging av sakslistene fra et representativt utvalg kommunestyre- og fylkestingmøter i 2017. Kartleggingen har vurdert ...
  • EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren 

   Schou, Arild; Indset, Marthe (NIBR-rapport 2015:19, Report, 2015)
   Rapporten redegjør for omfanget av kommunal- og fylkeskommunal deltagelse i EU-programmer i programperioden 2007-2013. Med EU-programmer menes EØS finansieringsordningene, programmene som ble gjennomført i Norge gjennom ...
  • Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring 

   Hansen, Tore; Indset, Marthe; Sletnes, Ingun; Tjerbo, Trond (NIBR-rapport 2009:19, Report, 2009)
   NIBR har etter oppdrag fra KS, gjennomført en studie av Fylkesmannens rolle mellom statlig styring og det kommunale folkestyret. Utformingen av fylkesmannsrollen og fylkesmannsembete er viktig både for det lokale demokratiet ...
  • Globalisering og boligpolitikk 

   Indset, Marthe; Johannessen, Katja; Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2011:18, Report, 2011)
   Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri ...
  • Innsetting eller utpeking? 

   Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2008:10, Report, 2008)
   Før 2003 stemte bystyret i Oslo kommune over forslag til byråd. Fra og med 1.1.2003 har Oslo kommune praktisert en forsøksordning (det såkalte "utpekingsforsøket") der ordføreren, etter sonderinger i bystyret, peker ut ...
  • Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? 

   Indset, Marthe; Naustdalslid, Jon; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2010:3, Report, 2010)
   NIBR har gjennomført en pilotstudie av arbeidet med helhetlig vannforvaltning i fire vannområder i Norge. EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet), i Norge gjennomført som Forskrift om rammer for vannforvaltningen ...
  • Kommunal organisering 2016 

   Monkerud, Lars; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:20, Report, 2016)
   Errata og tillegg til Kommunal organisering 2016.pdf 290,65 kB   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016. Opplysningene ...
  • Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:102, Working paper, 2019-02)
   Notatet er et tilleggsnotat til NIBR-rapport 2016:20, som presenterte data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner fra 2016. Temaet som tas opp ble ikke berørt i NIBR-rapport 2016:20, selv om ...
  • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

   Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (Utredning for Koronakommisjonen;, Research report, 2021-04)
   Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
  • Likeverdighet mellom stat og kommunesektor 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (Report, 2012)
   Denne rapporten har tatt utgangspunkt i målet om at forholdet mellom stat og kommune skal være preget av partnerskap og likeverdighet, slik skiftende regjeringer og Storting har gått inn for siden begynnelsen av 1990-tallet. ...
  • Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? 

   Hovik, Sissel; Indset, Marthe (NIBR-rapport 2008:12, Report, 2008)
   Rapporten presenterer resultater fra en utredning om konsekvenser av EØS-avtalen for kommunesektoren i Norge. En hovedkonklusjon er at EØS blir stadig viktigere for kommunesektoren, og kommunepolitikkens innhold er endret ...
  • Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governancein ecosystem based management(EcoGaps) 

   Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:107, Working paper, 2021-11)
   Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.Samtidig utfordres bærekraftignaturforvaltning og arealplanlegging av sektorenes silo-organisering, ulike forvaltningsnivåerog separate ...
  • Sammen om vannet? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:22, Report, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet « Water Pollution Abatement in a system of Multi Level Governance. A Study of Norway's Implementation of EUs Water Framework Directive» (WAPABAT), som har vært ...
  • Sammenhengen mellom arealregnskap på norsk og FNs og EUs økosystemregnskap 

   Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:105, Working paper, 2021-11)
  • Samordnet innsats for bedre vannmiljø? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Indset, Marthe (NIBR-rapport;2021:13, Research report, 2021-07)
   Rapporten presenterer studien av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i andre planperiode 2016-2021, og er en oppfølging av studiet av den første planperioden 2009 – 2016 (NIBR 2016:22).
  • Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Smith, Eivind; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2011:28, Report, 2011)
   Innføringen av §60e i kommuneloven har gitt fylkesmennene ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunene. Prosjektet har undersøkt hvordan denne samordningen fungerer i praksis. Rapporten vurderer også systemrevisjon ...
  • Den vanskelige uavhengigheten 

   Indset, Marthe; Tjerbo, Trond (NIBR-rapport 2011:7, Report, 2011)
   Rapporten ser nærmere på meningsinnholdet i uavhengighetsbegrepet, og vilkår for uavhengig revisjon, og spør hvordan uavhengighet kan ivaretas i en kommunal revisjonssammenheng. Utredningen viser at uavhengighet er et ...
  • Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune tester ny standardfor økosystemregnskap 

   Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:106, Working paper, 2021-11)
   Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Viken har vesentligbyvekst, og dermedøkt risiko for at biologisk mangfold og naturverdier kan gå tapt gjennom omdisponeringog utvikling av ...