• Befolkningsutvikling på Smøla og Vega 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2009:101, Notat, 2009)
   Øykommuene Vega og Smøla har begge opplevd en relativ sterk befolkningsnedgang de sisste årene. I begge kommunene ser vi en forgubbingsstendens og sannsynligheten for fortsatt nedgang i befolkningen de nærmeste årene er ...
  • Consensus or conflict? 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2002:117, Notat, 2002)
   The working paper explores the potential of forum models at the local level, and focuses primarily on the experience of two Norwegian cities, Bergen and Fredrikstad.
  • Fra statlig styring til grønt partnerskap? 

   Harvold, Kjell-Arve; Hovik, Sissel; Erling Vindenes (NIBR-notat 2006:120, Notat, 2006)
   Last ned gratis I notatet drøftes grønt partnerskap som alternativ til vern etter naturvernloven. Dette diskuteres med utgangspunkt i erfaringer fra Skjærgårdsparken langs Sørlandskysten, arbeidet med bruks- og verneplan ...
  • Klimatilpasning, planlegging og handling 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2011:109, Notat, 2011)
   Last ned gratis Høsten 2010 arrangerte Framtidsbyene Porsgrunn og Skien et felles seminar med fokus på arbeidet med klimatilpasning. NIBR bisto ved dette arbeidet. Erfaringene fra seminaret - og mulige retninger for ...
  • Kommunal klima- og energiplanlegging 

   Lars Risan; Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2010:107, Notat, 2010)
   Last ned gratis Notatet gjennomgår kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. Det foretas en kvantitativ gjennomgang av er hvor mange kommuner som har utarbeidet plan. I tillegg foretas det en kvalitativ analyse av et ...
  • Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms 

   Harvold, Kjell-Arve; Terje Skjeggedal (NIBR-notat 2009:112, Notat, 2009)
   Last ned gratis Planstatusen i kommunene i Nord-Troms er i dag lav og det er behov for et løft på planområdet for å møte de utfordringer kommunene står overfor. I notatet drøtes interkommunalt plansamarbeid som en løsning ...
  • Konsulentbedrifter og byutvikling 

   Arvid Strand; Harvold, Kjell-Arve; Bjørn Moen (NIBR-notat 2003:122, Notat, 2003)
   Last ned gratis
  • Mellom symbol, eksperiment og administrasjon? 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2001:112, Notat, 2001)
   Last ned gratis I notatet drøftes den kommunale tilpasningen til lokal Agenda 21 (LA 21), basert på arbeidet i tre norske kommuner. Casestudiene viser at det er stor forskjell i de tre kommunenes LA 21-arbeid. Den store ...
  • På rett veg 

   Harvold, Kjell-Arve; Terje Skjeggedal (NIBR-notat 2008:107, Notat, 2008)
   Last ned gratis I notatet drøftes samarbeidet mellom Statens vegvesen og andre aktører, primært kommunene, i utbyggingssaker knyttet til by. Søkelyset har vært rettet mot Kristiansand, Tønsberg og Drammen. Tilknyttet ...
  • Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker 

   Terje Skjeggedal; Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2008:121, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet presenterer resultatene fra ei kratlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker basert på en telefonintervjuundersøkelse til fylkeskommuner og fylkesmenn. Tilknyttet ...
  • Rikspolitiske retningslinjer 

   Martin Lund-Iversen; Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2004:104, Notat, 2004)
   Last ned gratis I notatet drøftes rikspolitiske retningslinjer (RPR) som virkemiddel. Det gis en beskrivelse av det juridiske utgangspunket, samt en kort oversikt over de sju retningslinjene som hittil er utarbeidet. ...
  • "Rikspolitiske retningslinjer for jordvern - en god idé" 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2004:115, Notat, 2004)
   Last ned gratis Et flertall ledere/nestledere i landets fylkeslandbruksstyrer mener at utforming av en rikspolitisk retningslinje (RPR) for jordvern vil gi en bedre forvalning av jordressursene.
  • Riksvei 2s betydning for Glåmdalsregionen 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2007:110, Notat, 2007)
   Last ned gratis I notatet drøftes det hvilke konsekvenser en ny firefelts riksvei fra Kløfta til Kongsvinger vil ha for Glåmdalsregionen. Særlig blir konsekvensen av ny vei belyst i forhold til bosettingsutvikling i ...
  • "En skisse for bruk av scenarier i regionale klimasårbarhetsstudier" 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2006:108, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet presenterer scenarioteknikken mer generelt og gir eksempler på hvordan denne teknikken kan benyttes. Deretter vises det hvordan en kan utarbeide scenarier i en regional klimasårbarhetsstudie. Det ...
  • Spredt boligbygging i Skandinavia 

   Lone Kristensen; Jørgen Primdahl; Harvold, Kjell-Arve; Ole Reiter (NIBR-notat 2008:104, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet beskriver regulering av spredt bebyggelse/utviklingen i "det åpne land" i de tre skandinaviske land, med særlig vekt på utviklingen i Skåne, Københavnsområdet og Osloområdet. Tilknyttet prosjekt ...
  • Sustainable urban water management in Tønsberg 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2012:109, Notat, 2012)
   Last ned gratis One of the main experiences in the development of the medieval town centre of Tønsberg so far, is that a successful planning process must include broad participation. At the same time somebody has to be ...