• Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (NIBR-rapport;2021:4, Research report, 2021-04)
   Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
  • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

   Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (NIBR-rapport;2020:17, Research report, 2020-09-17)
   Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
  • Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2013:30, Report, 2013)
   Gro Sandkjær Hanssen and Hege Hofstad (eds.) This report describes compact city policies in four different countries; England, Denmark, the Netherlands and Norway, as well as the institutional and organizational conditions ...
  • Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2012:20, Report, 2012)
   Rapporten er en populærvitenskapelig oppsummering og drøfting av resultatene fra DEMOSREG-programmets første programperiode (2005–2010), utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppsummeringen gjelder de 16 ...
  • Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:07, Report, 2004)
   Denne sluttrapporten er basert på intervjuer og surveyundersøkelser hos i alt åtte kommuner og fire fylkesmannsembeter, samt en postalsurvey til alle landets fylkesmenn. Rapporten analyserer kommunikasjonen mellom fylkesmannen ...
  • Enhetsfylke - et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? 

   Stigen, Inger Marie; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2007:19, Report, 2007)
   Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne sluttrapporten gjøres det rede for resultatene av evalueringen på forsøket i Møre og Romsdal. Forsøket i ...
  • Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:4, Report, 2013)
   Rapporten oppsummerer en del av erfaringene med nærdemokratiske ordninger i de nordiske landene, grovt sett siden 1960-tallet. Det vises hva slags ordninger som har vært prøvd ut, bakgrunnen og hensikten med dem, og hvordan ...
  • Evaluering av innbyggerinitiativordningen 

   Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (Sammendragsrapport NIBR/Rokkansenteret 2010, Report, 2010)
   Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen, hvor formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene. Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. ...
  • Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:05, Report, 2006)
   Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne rapporten gjøres det rede for de foreløpige resultatene fra evalueringen. I forsøkene prøves det ut ulike ...
  • Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

   Kristiansen, Are; Kaasen, Liv; Hammershaug, Silje Sørlie; Føreland, Jan Willy; Hanssen, Gro Sandkjær; Nordahl, Berit Irene (Research report, 2019-05)
   Denne veilederen beskriver prosesser og metoder for fortetting og transformasjon med bykvalitet. Arbeidet har tatt utgangspunkt i seks eksempelområder fra bybåndet. Aktiv involvering av kommunene og de andre partene i ...
  • Fylkeskommunal oppgavedifferensiering 

   Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2006:04, Report, 2006)
   Rapporten presenterer innledende undersøkelser i NIBRs evaluering av forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering i Vestlandsrådet, BTV og Oppland fylkelskommune. Innholdet i forsøket presenteres og drøftes, i tillegg ...
  • Governance for Sustainability (G-FORS) 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:09, Report, 2008)
   The G-FORS STREP has developed an innovative analytical model for the study of governance for sustainability, focusing on the synergy between governance modes and different forms of knowledge, taking into account the rapid ...
  • Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J.; Seifert, Isabel; Seva, Mikael (NIBR Report;2017:10, Research report, 2017-05)
   The report present the institutional framework around local climate change adaptation in Norway, Sweden and Germany, and how they have organised the tasks and responsibilities related to the policy field.
  • Helhetlig planlegging i vannregion Glomma 

   Sundnes, Frode; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Langaas, Sindre (Samarbeidsrapport NIVA/NIBR 2017, Report, 2017)
   Denne rapporten bygger på FoU-prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet er finansiert av Regionale ...
  • Hvordan ivaretas hensynet til barn og unge i planlegging etter plan- og bygningsloven (2008)? 

   Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2018:19, Research report, 2018-12)
   Rapporten belyser hvordan hensynet til barn og unge ivaretas i planlegging etter plan- og bygningsloven (2008), basert på empiriske studier av kommuner og fylkesmannsembeter.
  • Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:26, Report, 2012)
   Kommunene får større ansvar for velferdsstatens tjenester. I sin styring av kommunene benytter staten blant annet juridiske og pedagogiske virkemidler. Rapporten presenterer observasjoner av hvordan kommunale aktører ...
  • Hvordan sikre stabile partnerskapsmodeller for sosial infrastruktur i nye utbyggingsområder? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Habberstad, Mette Øinæs (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   De siste årene har det vokst frem nye offentlig-private partnerskap rundt nabolagshus i nye boligprosjekter, hvor private utbyggingsaktører spiller en stor rolle. Slike nabolagshus representerer sosial infrastruktur som ...
  • Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2016:6, Report, 2016)
   KS har bedt By- og regionforskningsinstituttet drøfte og vurderte ulike sider ved hvordan større regioner kan virke inn på den regionale samfunnsutviklerrollen. Rapporten bygger på relevante, foreliggende studier og egne ...
  • Integrative climate leadership in multi-level policy packages for urban mobility - A study of governance systems in two Nordic urban regions 

   Tønnesen, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Hansen, Karsten Bruun; Valencia, Sandra C. (Transport Policy;Volume 128, November 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper involves a comparative study of policymaking related to urban transport in the Gothenburg and Oslo regions. It sets out to show how strong climate leadership relates to the integration of policy measures and ...
  • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

   Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2019:14, Research report, 2019-08)
   Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...