• Driftsstyrer i Osloskolen - styring eller bare drift? 

   Helgesen, Marit; Hansen, Tore (NIBR prosjektrapport 2001:18, Report, 2001)
   Rapporten vurderer forsøket med driftsstyreordningen i skolene i Oslo kommune. Vurderingene tar bl.a. opp disse spørsmålene: sammensetning, oppnevningsprosedyrer, plassering i styringssystemet, styrenes rolleforståelse som ...
  • Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring 

   Hansen, Tore; Indset, Marthe; Sletnes, Ingun; Tjerbo, Trond (NIBR-rapport 2009:19, Report, 2009)
   NIBR har etter oppdrag fra KS, gjennomført en studie av Fylkesmannens rolle mellom statlig styring og det kommunale folkestyret. Utformingen av fylkesmannsrollen og fylkesmannsembete er viktig både for det lokale demokratiet ...
  • Fylkesmannsembete under omforming? 

   Hansen, Tore; Leif Arne Heløe (NIBR-notat 2007:118, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet omhandler mulige konsekvenser for fylkesmannsembetene av at fylkene eventuelt blir slått sammen til regioner med store oppgaver. Konsekvensene vil avhenge av så vel regionstørrelse som oppgaveportefølje. ...
  • Innsetting eller utpeking? 

   Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2008:10, Report, 2008)
   Før 2003 stemte bystyret i Oslo kommune over forslag til byråd. Fra og med 1.1.2003 har Oslo kommune praktisert en forsøksordning (det såkalte "utpekingsforsøket") der ordføreren, etter sonderinger i bystyret, peker ut ...
  • Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme 

   Hansen, Tore; Heløe, Leif Arne; Myrvold, Trine; Toresen, Jøran; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2003:10, Report, 2003)
   Rapporten tar opp hvilke hensyn det er som legitimerer kommunesammenslutninger. Det trekkes et skille mellom hensynet til demokratiske verdier og borgereffektivitet på den ene sida og hensynet til effektiv tjenesteyting ...
  • Den regionale stat - enhet og mangfold 

   Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:09, Report, 2006)
   Rapporten presenterer en studie som har undersøkt konsekvensene av at statlige virksomheter har valgt ulik regional organisering og inndeling. Studien har sett på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper ...