• Barn og unge som står utenfor - aktivisering gjennom idrett 

   Carlsson, Yngve; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2004:11, Report, 2004)
   Denne rapporten beskriver og vurderer en satsing med sikte på å aktivisere inaktive barn- og unge, barn og unge med problematferd og med minoritetsbakgrunn, gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning Fysisk ...
  • Flerkulturelt barnevern 

   Myrvold, Trine; Holm-Hansen, Jørn; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2007:10, Report, 2007)
   Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering om flerkulturelt barnevernsarbeid. Oversikten dekker studier som er publisert på skandinaviske språk, engelsk, fransk og tysk. Hovedkonklusjonen er at det eksisterer lite ...
  • Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? 

   Kristofersen, Lars B.; Sverdrup, Sidsel; Haaland, Thomas; Andresen, Inger-Helene Wang (NIBR-rapport 2006:07, Report, 2006)
   Rapporten presenterer kunnskap fra norsk og utenlandsk forskning om hjelpetiltak i barnevernet og om hva som finnes av forskningsmessig belegg når det gjelder virkninger. Totalt sett foreligger det relativt lite forskningsbasert ...
  • Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene 

   Bartland, Bjørn; Ruud, Marit Ekne; Haaland, Thomas; Egge, Marit (Samarbeidsrapport NIBR/Politihøgskolen 2008, Report, 2008)
   Rapporten beskriver kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Noen sentrale spørsmål som tas opp er hvordan arbeidet er organisert, hvilke offentlige (og ...
  • Vold - konflikt og gjengdannelse 

   Haaland, Thomas (NIBR prosjektrapport 2000:14, Report, 2000)
   Rapporten inneholder en enqueteundersøkelse av vold- og ruserfaring, samt av konflikter og konfliktatferd blant grunnkurselever i videregående skoler i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Oslo.
  • Vold i parforhold – ulike perspektiver 

   Schei, Berit; Haaland, Thomas; Clausen, Sten-Erik (NIBR-rapport 2005:3, Report, 2005)
   Rapporten gjengir resultatene fra en landsdekkende survey om norske kvinners og menns erfaringer med vold i parforhold.
  • Voldelige ungdomsgrupper - intervensjon på kommunenivå 

   Carlsson, Yngve; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2004:20, Report, 2004)
   Rapporten beskriver de viktigste intervensjonstiltakene overfor to voldelige ungdomsmiljøer i Kristiansand. Den viser også at det nynazistiske miljøet har blitt klart mindre, men en har ikke gjennom intervensjonstiltakene ...