• Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø 

      Ruud, Marit Ekne; Eika, Anders; Gohari, Savis; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:6, Report, 2022-09)
      Rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Strømsø gjennomført våren 2022. Analysen danner grunnlag for utforming av strategiske tiltak i en områdesatsing av Strømsø, som skal bidra til å styrke ...