• Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere 

   Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel; Sandström, Camilla (NIBR-rapport 2008:01, Report, 2008)
   I forvaltningsforsøket i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark er myndigheten delt mellom kommunene, fylkesmannen og reindriftsforvaltningen. Evalueringen viser at lokal forvaltning i hovedsak er i tråd med verneformålene. ...
  • Evaluering av Statens naturoppsyn 

   Falleth, Eva Irene; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2005:5, Report, 2005)
   Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet på bakgrunn av lov om statlig naturoppsyn i 1996. SNO har i dag etablert et landsdekkende naturoppsyn basert på et eget profesjonelt oppsynskorps i kombinasjon med lokale tjenestekjøp. ...
  • Kommune- og økonomiplanlegging 

   Falleth, Eva Irene; Stokke, Knut Bjørn (NIBR prosjektrapport 2001:20, Report, 2001)
   Hovedkonklusjonen er at økonomiplanlegging har styrket sin posisjon i kommunene i løpet aav 1990-årene. Kommuneplanleging assossieres primært med arealplanlegging. Kommuneplanens måldel og handlingsprogram har begrenset ...
  • Lokal forvaltning av store verneområder 

   Hovik, Sissel; Falleth, Eva Irene (NIBR-rapport 2006:18, Report, 2006)
   Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane er et stort verneområde der kommunene er delegert ansvar for forvaltingen som en prøveordning, Evalueringen viser at det interkommunale samarbeidet og arbeidet med forvaltningsplanen var ...
  • Lokal forvaltning av store verneområder 

   Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel (NIBR-rapport 2008:11, Report, 2008)
   Rapporten oppsummerer og diskuterer funn fra evalueringer av forsøk med lokal forvaltning i fire store verneområder, Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Forollhogna, Dovrefjell og Blåfjella-Skjækerfjella ...
  • Medvirkning i byplanlegging i Norge 

   Falleth, Eva Irene; Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2008:37, Report, 2008)
    Rapporten presenterer funn fra en studie som har sett på medvirkning fra lokalsamfunnet i byplanlegging. Formålet har vært å få et generelt overblikk over kontakt, samarbeid og medvirkning i reguleringsplaner, med et ...
  • Spredt utbygging og jordvern 

   Bloch, Vilni Verner Holst; Bye, Anne Snellingen; Steinnes, Margrete; Saglie, Inger-Lise; Falleth, Eva Irene (NIBR-rapport 2006:06, Report, 2006)
   I prosjektet er det gjennomført en landsdekkende undersøkelse av omfang og utbygging på jordbruksarealer. Spredt utbygging er den viktigste formen for nedbygging av jordbruksarealer sammenlignet med tettstedsutvidelser. ...