• Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035 

   Eika, Anders; Tønnessen, Marianne; Astrup, Kim; Nordahl, Berit Irene (NIBR-rapport;2022:10, Report, 2022)
   Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune trenger innspill til deres arbeid med ny arealdel til kommuneplan og en boligplan. Første del av rapporten kartlegger en rekke faktorer som er viktige for utviklingen av ...
  • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
   Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
  • Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Marianne (NIBR-rapport;2021:17, Research report, 2021-10)
   Sammendrag: Rapporten belyser først noen sentrale strukturer og utviklingstrekk i Osloregionen de senere årene samt noen betingelser, antatte drivere og utfordringer fram mot 2030. I andre del belyses Osloregionen ...
  • Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø 

   Ruud, Marit Ekne; Eika, Anders; Gohari, Savis; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:6, Report, 2022-09)
   Rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Strømsø gjennomført våren 2022. Analysen danner grunnlag for utforming av strategiske tiltak i en områdesatsing av Strømsø, som skal bidra til å styrke ...
  • Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes 

   Mygland, Reidunn; Trandum, Ingebjørg; Wang, Lars; Tønnessen, Marianne; Eika, Anders; Nordahl, Berit (NIBR-rapport;2022:3, Research report, 2022-03)
   Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklings-aksen. Kommunen har vedtatt vekstsone nært sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i ...