• Nordisk barnevern 

      Grinde, Turid Vogt; Egelund, Trine; Bunkholdt, Vigdis (NOVA Rapport 18/04, Research report, 2004)
      Tidligere sammenligninger av nordisk barnevern har vist likheter, men også forskjeller bl.a. vedrørende barnas aldersfordeling, bruk av tiltak, tvang, osv. Kan forskjeller i nasjonale vurderinger synliggjøres, begrepsfestes ...