• Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Clausen, Sten-Erik; Jensen, An-Magritt (NIBR prosjektrapport 2000:06, Report, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...
  • Barnevernsklienter i Norge 1990 - 2005. 

   Clausen, Sten-Erik; Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 3/08, Notat, 2008)
   This report presents some results from a register data study of Norwegian child welfare clients. We focus mainly on their outcomes as adults concerning education, income, social benefits and employment. We also present ...
  • Barns levekår 

   Clausen, Sten-Erik; Elstad, Jon Ivar; Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 7/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i 2006. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte 

   Clausen, Sten-Erik; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 6/04, Research report, 2004)
   Barnehage er barnevernets mest benyttede tiltak overfor barn i førskolealder. I forbindelse med innføring av kontantstøtten i 1998, ble det uttrykt bekymring for at det ville bli vanskeligere å komme til med dette tiltaket ...
  • Vold i parforhold – ulike perspektiver 

   Schei, Berit; Haaland, Thomas; Clausen, Sten-Erik (NIBR-rapport 2005:3, Report, 2005)
   Rapporten gjengir resultatene fra en landsdekkende survey om norske kvinners og menns erfaringer med vold i parforhold.