• Levekår for barn i asylsøkerfasen 

      Berg, Berit; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport NTNU Samfunnsforskning / NIBR, Report, 2015)
      Denne rapporten er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 2011-2012), der asylbarns levekårssituasjon er et sentralt punkt (tiltak 6). Rapporten er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning, i ...