• Aid for women's empowerment and gender equality 

   Aasen, Berit (NIBR-notat 2009:116, Notat, 2009)
   Last ned gratis Aid to women's empowerment and gender equality has existed for more than 30 years. This working paper discusses the current state of the art of such aid; what experiences that has been gained; and what new ...
  • Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre 

   Aasen, Berit; Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2016:17, Report, 2017)
   Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre er et forskningsprosjekt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). NIBR har arbeidet med prosjektet fra ...
  • Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden 

   Aasen, Berit; Haug, Marit; Lynnebakke, Brit (NIBR-rapport 2017:3, Report, 2017)
   Som en respons på den store tilstrømmingen av mennesker på flukt kom til Norge sommeren 2015, startet en omfattende mobilisering av frivillige for å sikre omsorg og ivaretagelse av flyktningene. Formålet med prosjektet har ...
  • Fylkesmannens rolle i busetting av flyktningar 

   Skålnes, Sigrid; Aasen, Berit (NIBR-rapport 2017:7, Report, 2017)
   Sommaren 2015 sat mange flyktningar i norske mottak og venta på busetting i kommunar. Styresmaktene ønskte å få ned ventetida, og gjekk inn for eit forsøksprosjekt i Hordaland og Østfold der Fylkesmannen skulle medverke ...
  • Gender Equality and Multilateral Development Banks (MDBs) 

   Aasen, Berit (NIBR-notat 2009:123, Notat, 2009)
   Last ned gratis The Multilateral Development Banks have worked on gender equality for more than 20 years. This paper gives a presentation of the World Bank, the African Development Bank, The Asian Development Bank and the ...
  • Historien om Tretorget 

   Aasen, Berit (NIBR-notat 2005:109, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet beskriver utviklingen i Tretorget. Det er lokalisert i Kirkenær, og er en regional innovasjonsaktør for trenæringa i Glåmdalen og Hedmark. Notatet beskriver perioden 2000-2004, og hvilke prosesser ...
  • Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen 

   Aasen, Berit; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2015:101, Notat, 2015)
   Last ned gratis De fire bydelene i Groruddalen; Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, inngikk i 2013 en intensjonsavtale med Nav Oslo og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi), om et felles utviklingsprogram: Program ...
  • Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2 

   Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2020:14, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten omfatter fem korte kunnskapsoppsummeringer knyttet til strategier for å styrke integrering av flyktninger. Temaene er: delkompetanse som del av fagopplæring, sosialt entreprenørskap og integrering, ...
  • Likestilling og kvinnerettet bistand 

   Aasen, Berit (NIBR-notat 2009:121, Notat, 2009)
   Last ned gratis Kvinnerettet bistand har eksistert i mer enn 30 år. Dette noatet diskuterer hvor kvinnerettet bistand står i dag, hva erfaringene er, og hvilke nye temaer og utfordringer dette arbeidet møter i dag. ...
  • Mer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrere 

   Aasland, Aadne; Hellevik, Siri Bjerkreim; Aasen, Berit (NIBR-rapport 2012:29, Report, 2012)
   Rapporten gir en oversikt over hivrelatert arbeid som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med hivtiltak overfor denne gruppen, ser på hva slags type arbeid de utfører, ...
  • Mid-term Review of the NUFU sub-programme Women’s Rights and Gender Equality 

   Aasen, Berit; Aggripina Mosha (NIBR-notat 2011:115, Notat, 2011)
   Women’s Rights and Gender Equality is a sub-programme of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU). The sub-programme started in 2009 and is expected to end in 2013. Five projects were funded ...
  • Norwegian Funding to Women's Rights and Gender Equality 

   Aasen, Berit; Hellevik, Siri; Wiig, Henrik (Norad, Evalueringsstudier, Report, 2015)
   2002–2011, Mapping Study This report presents and analyses volumes, trends and characteristics of Norwegian development aid to women's rights and gender equality. It further examines to what extent this aid is in line ...
  • Rapport fra KvinnerUT - Mestring og Kompetanse i Norges Bygdekvinnelag 

   Aasen, Berit (NIBR-notat;2023:101, Report, 2023-01)
   I perioden 2019-2022 gjennomførte Norges Bygdekvinnelag prosjektet KvinnerUT – Mestring og kompetanse. Målet var å styrke minoritetskvinner, ved å tilby kompetanserettede kurs, bygge nettverk og samarbeide med kommunale ...
  • Utdanning for bærekraftig utvikling – hvordan kan man organisere et følgeforskningsprosjekt av FN-sambandets digitale læringsressurs "Bærekraft" 

   Aasen, Berit (NIBR-rapport;2020:10, Research report, 2020-05)
   I 2017 vedtok FN sytten bærekraftsmål, som medlemslandene har sluttet seg til, og som de rapporterer på jevnlig. Bærekraftsmål 4 omhandler utdanning som favner alle og med høy kvalitet. Delmål 4.7 er utdanning om og for ...