• Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 12/18, Report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 2/10, Report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Boligeie blant husholdninger med lave inntekter 

   Aarland, Kristin; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 15/08, Report, 2008)
   Over livsløpet vil de aller fleste nordmenn oppleve lengre perioder hvor de bor i en bolig som de eier selv, eller som eies av noen andre i husholdet. Det er en klar tendens til at jo høyere inntekter en husholdning har, ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (NOVA Notat 8/12, Notat, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • Hva er god startlånpraksis? 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Aarland, Kristin; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2014:27, Report, 2015)
   Denne rapporten er del 1 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånordning, før og etter forskriftsendringen som trådte i kraft i mars i 2014. Den er utført på oppdrag fra Husbanken høsten 2014. Del 2 i prosjektet ...
  • Kommunenes praktisering av startlånsordningen 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne; Aarland, Kristin (NIBR-rapport 2015:27, Report, 2016)
   12.03.14 ble det vedtatt en ny forskrift for startlånet som har innebåret en innstramning av Husbankens startlånsordning hvor unge førstegangskjøpere ikke lenger er en uttalt del av målgruppen for startlånet. På bakgrunn ...
  • Kommunenes startlånspraksis – analyser av praksisinnretning og tildelingsprofil basert på Startlånsundersøkelsen 

   Astrup, Kim Christian; Monkerud, Lars Chr.; Aarland, Kristin (NIBR-rapport;2019:3, Research report, 2019-02-22)
   Basert på Startlånsundersøkelsen, en landsomfattende spørreundersøkelse til landets kommuner, analyseres kommunenes valg av praksisinnretning og tildelingsprofil og årsaker til at disse varierer. Rapporten tar også for seg ...
  • Økonomisk risiko og boligeie 

   Aarland, Kristin; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2013:28, Report, 2013)
   Prosjektet ser på risikoutsattheten til hushold i eiesegmentet, og virkningene av en eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ulike virkemidler som avdemper eller reduserer boligrisiko, og vurderer deres egnethet ...