Now showing items 21-40 of 436

  • Befolkning og bolig – Buskerud 

   rolfb; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2015:105, Notat, 2015)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Buskerud fylkeskommune. Utgangspunktet er en rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet for Osloregionen, en ...
  • Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms 

   Kjetil Sørlie; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2008:109, Notat, 2008)
   Last ned gratis Nord-Troms har i det lange løp hatt en svak nedgang i folketallet, og det gjelder alle kommunene i regionen. Nordreisa og Skjervøy har siste tiår hatt litt mindre nedgang enn de andre, men de spør seg hele ...
  • Befolkningsutvikling på Smøla og Vega 

   Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2009:101, Notat, 2009)
   Øykommuene Vega og Smøla har begge opplevd en relativ sterk befolkningsnedgang de sisste årene. I begge kommunene ser vi en forgubbingsstendens og sannsynligheten for fortsatt nedgang i befolkningen de nærmeste årene er ...
  • Blyfri bensin. Forbrukernes rolle i utfasingen av blyholdig bensin 

   Throne-Holst, Harald (Arbeidsnotat 17-2000, Notat, 2000)
   Vi har her tatt for oss utviklingen frem mot lanseringen av blyfri bensin, og den påfølgende utfasingen av blyholdig bensin. Vårt fokus har vært på forbrukernes rolle i denne prosessen. Dette er den fjerde og siste delen ...
  • Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland 

   Dag Juvkam (NIBR-notat 2003:112, Notat, 2003)
   Last ned gratis Bo-, arbeids-, og serviceregioner er en type region som i det daglige er nokså lik bo- og arbeidsmarkedsregionene i utstrekning. Ulike former for service har imidlertid forskjellig terskel og rekkevidde, ...
  • Boendemiljö, bosättning och integration 

   Magnusson Turner, Lena (NOVA Notat 6/12, Notat, 2012)
   This essay is a literature review on the concept of neighbourhood, but also on housing and integration. It starts with an introduction in which the foundations for the review are summarized (Chapter 1), followed by a ...
  • Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt 

   Turner, Lena Magnusson; Stefansen, Kari (NOVA Notat 1/12, Notat, 2012)
   Part I of this working paper presents research on children in low income families and housing. The chapters 2–4 draw primarily on Norwegian research and address the following questions: What is the prevalence of low income ...
  • Bokvalitet på områdenivå 

   Jon Guttu; lenes; Mathilde Anker; Odd Eirik Arnesen; Marte Boro (NIBR-notat 2004:119, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet presenterer en metode for kartlegging og vurdering av bokvalitet på områdenivå. Formålet er å kunne finne frem til områder der det kan være behov for offentlige tiltak for å bedre bokvaliteten. ...
  • Bolig + 

   lenes (NIBR-notat 2003:123, Notat, 2003)
   Last ned gratis
  • Bolig + 

   lenes (NIBR-notat 2002:120, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en programskisse til planlegging av et større boligområde. Boligdelen rommer ulike typer eie- og leieboliger, vanlige boliger, bofellesskap og boliger for spesielle brukergrupper. Skissen ...
  • Bolig- og befolkningsutvikling i delbydel Linderud 

   Katja Johannessen; Kvinge, Torunn (NIBR-notat 2011:101, Notat, 2011)
   Forstudien er en undersøkelse av boligmarkedet og levekårene i delbydel Linderud. Hensikten med studien er å gi et bilde av den nyeste utviklingen i området basert på foreliggende registerdata. Tilknyttet prosjekt ...
  • Boligbehov i pleie- og omsorgsektoren mot år 2040 – Framskriving for Harstad kommune 

   Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2014:108, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet beskriver en beregnet utvikling i behovet for omsorgsboliger og institusjonsplasser i Harstad kommune fram mot år 2040. Beregningene er basert på SSBs middelalternativ for befolkningsutviklingen, ...
  • Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport 

   Nordvik, Viggo (NOVA Notat 3/15, Notat, 2015)
   Fram mot 2025 forventes befolkningen (over 20 år) i de fem storbyene Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo å vokse med nær 20 prosent. En stor del av denne befolkningsveksten vil komme blant eldre. Om lag 35 prosent av ...
  • Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken 

   Fredrik Holth; Berit Nordahl; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-notat 2012:114, Notat, 2012)
   Last ned gratis Prosjektet diskuterer betingelser for å framskaffe rimelige boliger gjennom den ordinære utbyggingspolitikken ved å kombinere bidrag fra utbyggere og bruk av individrettende låne- og støtteordninger. Engelsk ...
  • Boligbygging og befolkningsutvikling - hvilke sammenhenger? 

   Arvid Strand (NIBR-notat 2006:112, Notat, 2006)
   Last ned gratis Sandnes ønsker ved revisjon av kommuneplanen et sikrere grunnlag for beslutninger om framtidig boligbygging og tilhørende nødvendig sosial infrastruktur. Notatet presenterer analyser av boligbygging og ...
  • Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked 

   Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2001:108, Notat, 2001)
   Last ned gratis
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 6/11, Notat, 2011)
   Kommuner som deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram må innledningsvis få utført en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune - en forstudie 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 4/11, Notat, 2011)
   Kommuner som deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram må innledningsvis gjennomføre en for-analyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 8/10, Notat, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • Boligtilskudd til etablering 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2011:112, Notat, 2011)
   Last ned gratis Gjennom å kople registerdata for perioden 2005-2008 til Husbankens data over søkere til boligtilskudd til etablering fra 2006, har vi studert utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger ...