Show simple item record

dc.contributor.advisorAnundsen, Andrè Kallåk
dc.contributor.authorRomestrand, Sigrid-Amalie
dc.contributor.authorRohin, Andria
dc.date.accessioned2021-01-27T14:11:58Z
dc.date.available2021-01-27T14:11:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9464
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke om den regionale boligprisveksten i Norge kan forklares av ulike fundamentale faktorer. I tillegg undersøker vi om det er tegn til en boble i det norske boligmarkedet på aggregert nivå. Våre resultater fra HP-filter avviksanalysen for de utvalgte byene antyder at det ikke er tendenser til bobledannelse i boligmarkedet. Videre finner vi ut fra den fundamentale forhold analysen at følgende faktorer: rente, inntektsnivå, nybygging deflatert med befolkningsendring, konsumprisindeksen og forventninger til egen og landets økonomi, har en påvirkning på boligprisene regionalt. Basert på våre regresjonsanalyser finner vi at endringer i realrenten har sterkest effekt på boligprisene i Oslo. I tillegg finner vi at de inkluderte variablene er essensielle for å forklare boligprisutviklingen i alle byene. Videre analyserte vi avviket mellom faktisk- og fundamental boligverdi basert på våre regresjonsmodeller. For å kunne komme til en konklusjon om hvorvidt det er en boligboble, har vi satt en avviksgrense på 20 prosent over en tidsperiode på 2 år. Vi finner ikke tegn til høyere avvik enn 20 prosent i en lengre periode for noen av byene. Dette leder oss til konklusjonen om at det er få tegn til boligboble i de utvalgte byene. Våre resultater basert på Case og Shiller (2003) sine sju kriterier for en boligboble antyder at de sju kriteriene er oppfylt i det norske markedeten
dc.description.abstractThe primary purpose of this master thesis is to investigate whether house price developments in Norway can be explained by various fundamental factors. In addition, we are investigating whether there are signs of a bubble in the Norwegian housing market the aggregate level. Our results from the HP-filter deviation analysis for the selected cities suggest that there is no housing market bubble. Furthermore, based on the fundamental analysis, we find that the following factors: interest rates, income level, new construction deflated by population change, the consumer price index and expectations of private and country’s economy have an impact on housing prices regionally. Based on our regression analyzes, we find that changes in the real interest rate have the strongest effect on housing prices in Oslo. Moreover, we find that the included variables are essential for explaining housing price trends in all cities. To achieve a conclusion about whether there is a housing bubble based on deviations between actual and fundamental value, we have set a deviation limit of 20 percent over a period of 2 years. We do not find signs of deviations higher than 20 percent for a long period of time in some of the cities, and thus, there are few signs of a housing bubble in the selected cities. Our results based on Case and Shiller’s (2003) seven criteria for a housing bubble indicate that the seven criteria are met in the Norwegian market.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectMakroøkonomien
dc.subjectBoligpriseren
dc.subjectBoligmarkedeten
dc.subjectBoligbobleen
dc.subjectFundamentale forholden
dc.title«Kan den regionale boligprisveksten i Norge forklares av fundamentale faktorer?»en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record