Show simple item record

dc.contributor.advisorRugkåsa, Marianne
dc.contributor.authorHope, Carmen
dc.date.accessioned2021-01-27T12:09:20Z
dc.date.available
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9461
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan fosterforeldre erfarer rammebetingelsene for fosterhjemsoppdraget og utøvelse av daglig omsorg i fosterhjemmet. Formålet med dette prosjektet har vært å finne ut av og belyse fosterforeldrenes perspektiv rundt de rammene de arbeider under og hvordan de erfarer deres utøvelse av omsorgen. Prosjektets empiriske materialet er innhentet gjennom semistrukturert kvalitativ intervjuer med 4 ulike fosterhjem, og en veileder fra Oslo kommune, barne-og familieetaten sin veiledertjeneste. Ved å se nærmere på fosterforeldrenes og veilederens fortellinger, får man et kjennskap til deres erfaringer og opplevelser og et helhetlig bilde av hvordan deres forståelse av rammebetingelsene og utøvelsen av omsorgen er. Med bakgrunn i fosterforeldrenes fortellinger valgte jeg å utforske og analysere noen forhold ved forståelsen deres. Jeg valgte meg noen fokusområder fra det innsamlede datamaterialet og disse områdene er oppfølging og støtte fra barnevernstjenesten, samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og hjelpere, fosterforeldrenes rammebetingelser og praksis rundt disse, veiledning, og tanker fra fosterforeldrene om forhold knyttet til fosterhjems arbeidet. Mitt empiriske materiale viser til at fosterforeldrene har noen ulike erfaringer innenfor enkelte områder, men allikevel har noen felles referansepunkter i møte med rammebetingelsene og omsorgsutøvelsen. Undersøkelsen viser til at på enkelte områder så er noen av fosterforeldrene fornøyde med rammebetingelsene, disse områdene er i forhold til veiledning og oppfølging fra barnevernstjenesten. Alle fosterforeldrene sine erfaringer rundt samarbeid med andre instanser var at de alle erfarte dette samarbeidet som tilfredsstillende og undersøkelsen viser til at det var det området i både rammebetingelsene og utøvelsen av den daglige omsorg som var en gjennomgående positiv erfaring hos fosterforeldrene. Det ser ut til at de økonomiske rammene rundt fosterhjemsomsorgen praktiseres ulikt, og det vises til at det kan tid før disse rammene er på plass etter en fosterhjemsplassering. Undersøkelsen viser også at fosterforeldre som har hatt hyppig skifte av saksbehandlere har flere negative erfaringer rundt fosterhjemsløpet, enn de som ikke erfart like mange bytter av saksbehandlere. Avslutningsvis ser man at fosterforeldrene sine refleksjoner rundt forhold til fosterhjemsarbeidet er at de ønsker at barnevernstjenesten skal se på de som en samarbeidspartner.en
dc.description.abstractThis Master’s thesis is about how foster parents experiences the foster care assignment’s regulatory framework and practicing daily foster care. This project’s purpose has been to investigate and shed light on foster parent’s perspective about the applicable framework and their experience related to performing care. This projects empirically material is obtained through semi structured qualitative interviews of four different foster homes, and one supervisor from Oslo Council, child welfare supervisor services. By looking into the foster parents and the supervisor’s stories, you got knowledge to their experiences and obtains a more overall picture regarding their understanding related to the framework and foster care practice. Based on the foster parents’ stories, I decided to explore and analyse some conditions associated to their understanding. I chose some focus areas obtained from the collected data material. These areas are Follow-up and support from the child welfare services, collaboration with external partners and helpers, foster parent’s framework and practise, guidance and foster parents’ opinions related to conditions connected to foster care. My empirically material shows that the foster parent has some differential experiences regarding some of the areas. However, they also have some common references related to the framework and the foster care. The study shows that the foster parents are satisfied with the framework in some areas. These areas are related to guidance and follow-up from the child welfare services. Related to collaboration with external partners, they all experienced the collaboration to be satisfactory. It looks like the financial frameworks are based on different practice, and it seems like it may take time before these frameworks are in place after a foster care placement. The study also shows that foster parents, when their caseworker has changed frequently, has more negative experiences related to the foster home progress, than those who has experienced few case-worker changes. Finally, the study shows that the foster parents reflections related to the foster care practice is that they want the child welfare services to relate to them as partners.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectFosterforeldreen
dc.subjectFosterhjemen
dc.subjectRammebetingelseren
dc.subjectFosterhjemsomsorgen
dc.titleHvordan erfarer fosterforeldre rammebetingelsene for fosterhjemsoppdraget og utøvelse av daglig omsorg i fosterhjemmet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record